พันธกิจ

ห้องปฏิบัติการ CED2  มีพันธกิจหลักคือการออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรม ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทย และเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ด้วยการเป็นช่องทางให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่เรียนในหลักสูตรมาปฏิบัติจริง
 
ผลงาน
ผลงานหลักของ CED2 คืองานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และเครื่องจักรกลที่ใช้ประโยชน์ได้จริง โดยความร่วมมือระหว่างคณะจารย์จากหลายคณะ ผลงานทั้งหมดเป็นผลงานของนักศึกษา เช่น อุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางร่างกาย เครื่องจักรกลการเกษตร และ สิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรมยานยนต์ ซึ่งผลงานหลายชิ้นได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์จริง ได้รับการจดสิทธิบัตร รวมทั้งยังได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ทั้งนี้ CED2 ไม่เน้นการสร้างงานวิจัยเพื่อผลิตบทความที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในประเทศได้

ตัวอย่างของผลงานของเราได้แก่...

   
    
 
  

      

 

คณาจารย์
 


ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ CED2
ห้อง 417 ตึกอำนวยการ
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3159 
อีเมล์: rbunyong@engr.tu.ac.th


รศ. พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์
การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร
(ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3151
อีเมล์: tpinai@engr.tu.ac.th


รศ.ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์
การพัฒนาชิ้นส่วนและระบบทางกล
ห้อง 410 ตึกอำนวยการ
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3149 
อีเมล์: cdulyach@engr.tu.ac.th


อ.ดร. จักรพันธุ์ ชวนอาษา
เมคาทรอนิกส์
ห้อง 422 ตึกอำนวยการ
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3281
อีเมล์:  cjakkrap@engr.tu.ac.th

อ. ดร. ธนันต์ ยมจินดา
วิศวกรรมอากาศยาน
ห้อง 411/4 ตึกอำนวยการ
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3283
อีเมล์: ythanan@engr.tu.ac.th
 

 

ที่ตั้ง
CED2  ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นห้องปฏิบัติการออกแบบขนาด 250 ตร.ม. 
 

[กลับไปหน้าแรก]

 

 Last update 06/16/2558

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ 0-2564-3023 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th