ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มธ.
About us
 

ประวัติความเป็นมา
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2532 โดยเป็นคณะที่ 10 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งที่ 9 ในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยเริ่มมีการจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 เป็นต้นมา ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นภาควิชาที่เปิดเป็นลำดับที่ 5 ของคณะฯ โดยเริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 (น.ศ. เข้าภาคฯเครื่องกล ในปี 2539)

         รายนามหัวหน้าภาควิชาฯจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

        - 2538

ผศ.สุนีย์ คูวัฒนาชัย
2538 - 2545 ผศ. เกียรติขจร สุเวทเวทิน
2545 - 2548 ผศ. ดร. วิทวัส ศตสุข
2548 - 2551 รศ. พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์
2551 - 2557 รศ. ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์
2557 - 2558 ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
2558 - 2560 ผศ.ดร. กริช เจียมจิโรจน์

การเรียนการสอน
       ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีการเติบโตมาตามลำดับจนในปัจจุบัน ภาควิชาฯเปิดการเรียนการสอนทั้งระดับ ปริญญาตรี โท และเอก โดยรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีละ 60 คน นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ปีละประมาณ 20 คน นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (TEP/TEPE) ชั้นปีละประมาณ 30 คน

ทรัพยากร
      ปัจจุบันภาควิชาฯ มีคณาจารย์รวม 23 คน และบุคคลากรสายสนับสนุน 5 คน โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ห้อง 407 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติดำเนินการในอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ขนาด 2,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ปฏิบัติการวิจัยอีกประมาณ 2,000 ตารางเมตร บนชั้น 3 ของอาคารวิจัย โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์อันทันสมัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลและภาคเอกชน สำหรับการเรียนการสอน และการวิจัย ในทุกสาขาทางวิศวกรรมเครื่องกล

งานวิจัย
   
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก อาทิเช่น องค์กร JICA จากประเทศญี่ปุ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักนโยบายและแผนพลังงานแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) บริษัทเอกชนหลายแห่ง และโครงการเงินกู้จากธนาคารโลก ภาควิชาฯ มีเครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยมูลค่ามากกว่า 150 ล้านบาท ซึ่งจัดว่ามีความสมบูรณ์และทันสมัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยภาควิชาได้จัดตั้งหน่วยวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางขึ้นดังนี้

านวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชามีความหลากหลายดังรายละเอียดในหน้า [ผลงาน]

  • ท่านสามารถดาวโหลด ตัวอย่างหัวข้องานวิจัยของคณาจารย์ได้ที่นี่ ME Research 52 (3.5 Mb)
  • สำหรับนักเรียน หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่อยากจะรู้ว่า วิศวกรเครื่องกล ทำอะไร? ลองอ่านมุมมองหนึ่งจากวิศวกรเครื่องกลได้จากเอกสารประกอบการบรรยายแนะนำภาควิชา Intro to ME (3.3 Mb)Top

 Last update 11/08/2560

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th