ผลงาน    
Accomplishment

 

         ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาฯ ได้รับรางวัลในระดับชาติและระดับนานาชาติ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การแต่งตำรา การเผยแพร่ผลงานในวารสาร และการประชุมวิชาการ เป็นต้น


รางวัล 

2014

 • รางวัลเหรียญทอง จาก Seoul International Invention Fair (SIIF) 2014 ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จากผลงานอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้พิการเอนกประสงค์ (Home-auto lift system) โดย ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา ฐิรดา เขียวประเสริฐ ดนูพัฒน์ ทรัพย์อุดมกุล (พ.ย. 57)

 • รางวัลเหรียญทอง จาก Seoul International Invention Fair (SIIF) 2014 ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จากผลงานเครื่องผลิตไบโอดีเซลบริสุทธิ์อัตโนมัติ (Two in one automatic high quality biodiesel production unit) โดย ผศ.ดร.ชาญณรงค์ อัสวเทศานุภาพ และ ผศ.ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์ (พ.ย. 57)

 • รางวัลเหรียญเงิน จาก Seoul International Invention Fair (SIIF) 2014 ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  จากผลงานเครื่องอบแห่งอเนกประสงค์โดยใช้ไมโครเวฟร่วมกับสเปาเต็ดเบดและลมร้อน (Commercialized drier processing using a combine microwave-hot air spouted bed) โดย ดร. สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และ ดร.กริช เจียมจิโรจน์ (ผลงานนี้ยังได้รับรางวัลพิเศษจากประเทศอียิปต์อีกด้วย) (พ.ย. 57)

 • รางวัลเหรียญเงิน จาก Seoul International Invention Fair (SIIF) 2014 ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จากผลงาน Multi-mode microwave oven for continuous biodiesel production โดย ผศ.ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์ ผศ. ดร. ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ และ ศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (ผลงานนี้ยังได้รับรางวัลพิเศษจากประเทศอิรักอีกด้วย) (พ.ย. 57)

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ครั้งที่ 5 จากผลงาน "BACKPACKING - รถไฟฟ้าที่สามารถพับเป็นเป้สะพายหลัง" โดย นส. วิจิตรา เสริมจันทร์ และนายณัฐพงษ์ ศินารา มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ  รศ. ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์ (29 พ.ย. 57)

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ครั้งที่ 5 จากผลงาน"POWER ASSIST WHEELCHAIR" โดย นส. พรรณพัชร วงศ์ผั้น นายกษิดิ์เดช เกษมณี  นายพงษ์สิทธิ์ มิสา และ นายอาทิตย์ บริบูรณ์ศักดิ์ มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ  ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ อ.ดร. ธนันต์ ยมจินดา (29 พ.ย. 57)

 • รางวัลเหรียญทอง จาก 42nd International Exhibition of Inventions of Geneva (เม.ย. 57) และรางวัล Special prize จากสาธารณรัฐประชาชนจีน จากผลงาน Home-Auto Lifting System (HALS) โดย ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ อาจารย์จักรพันธุ์ ชวนอาษา และคณะ (ได้รับรางวัลใน Class M Medicine - Surgery – Orthopaedics Material for the handicapped)

 • รางวัลเหรียญเงิน จาก 42nd International Exhibition of Inventions of Geneva (เม.ย. 57) จากผลงาน ซอฟ์ทแวร์เชิงจำลองเพื่อทำนายค่าอัตราการดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการถ่ายเทความร้อนในศรีษะมนุษย์ขณะใช้โทรศัพท์มือถือ (Simulated Software for Predicting Specific Absorption Rate (SAR) and Heat Transfer in Human Head Subjected to Mobile Phone Radiation) โดย ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย และผศ.ดร.ธีรพจน์ เวชพันธุ์ (ได้รับรางวัลใน Class C Computer sciences - Software – Electronics Electricity - Methods of communication)

 • รางวัลเหรียญทองแดง จาก 42nd International Exhibition of Inventions of Geneva (เม.ย. 57) จากผลงาน การอบแห้งเชิงอุตสาหกรรมโดยใช้ระบบไมโครเวฟกำลังต่ำที่ป้อนคลื่นสองตำแหน่งร่วมกับระบบสุญญากาศ (Commercailized Drier Processing Using a Combine Unsymmetrical Double Feed low Power Microwave and Vacuum System (CUMV)) โดย ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และนายวิโรจน์ จินดารัตน์ (ได้รับรางวัลในประเภทการประกวด Class A Mechanics - Engines - Machinery – Tools Industrial processes – Metallurgy)

 • รางวัลเหรียญทองแดง จาก 42nd International Exhibition of Inventions of Geneva (เม.ย. 57) จากผลงาน Solar UAV โดย รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ (ได้รับรางวัลในประเภทการประกวด Class A Mechanics - Engines - Machinery – Tools Industrial processes – Metallurgy)

 • รางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (มี.ค. 57) ศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

 

2013

 

2012
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำปี 2555 จากสภาวิจัยแห่งชาติ โดย ดร. วราภรณ์ กลิ่นบุญ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

 • รางวัล Special Prize จากสมาคมนักประดิษฐ์เกาหลี: KIPA จากผลงานเรื่อง การจำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเพื่อวิเคราะห์ค่าอัตราการดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการถ่ายเทความร้อนในศีรษะมนุษย์ขณะใช้โทรศัพท์มือถือ โดย  ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และคณะ

 • รางวัลชนะเลิศ จากโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 3 ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 29 (ธ.ค. 55) จากผลงาน พาหนะสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก (Amphitike V2.0) โดยนายชัยพร นันทกิจ และคณะ  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.บรรยงค์รุ่งเรืองด้วยบุญ และ รศ. ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์

 • รางวัลนวัตกรรมยอดนิยม และ รางวัลชมเชย จากโครงการ BRAND’S GEN ปี 5 จากผลงาน พาหนะสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก (Amphitike) โดยนายชัยพร นันทกิจ และคณะ  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.บรรยงค์รุ่งเรืองด้วยบุญ และ รศ. ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์

 • รางวัล Merit Award และรางวัล Peer’s Choice Award จากงาน International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (iCREATe) 2012 ที่ประเทศสิงคโปร์ จากผลงาน Cp-steper โดย  นางสาว เมวลี จิโรจนนุกูล และคณะ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ
  ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ  ผศ.ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์

 • รางวัล Best poster จากงาน International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (iCREATe) 2012 ที่ประเทศสิงคโปร์ จากผลงาน  IWalk โดยนาย ธีรพงศ์ สมุทรอัษฎงค์ และคณะ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ
  อาจารย์ ดร.พัชรี คุณค้ำชู

 • รางวัลเหรียญเงิน สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย  ในงาน 40th International Exhibition of Inventions of Geneva จากผลงาน ระบบอบแห้งเชิงพาณิชย์โดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดป้อนคลื่นหลายตำแหน่งที่ไม่สมมาตรร่วมกับระบบลมร้อนและสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง (The Commercialized Drier Unit Using a Combined Unsymmetrical Multi-Feed Electromagnetic Wave and Hot Air-Continuous Belt System)
  โดย
  ศ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และคณะผู้ร่วมวิจัยคือ นายวิโรจน์ จินดารัตน์ และ ดร. สมศักดิ์ วงศ์ประดับไชย

 • รางวัลเหรียญเงิน ในสาขาวิศวกรรมการแพทย์ และ อุปกรณ์สำหรับคนพิการและรางวัลพิเศษ ( Special Award ) จากประเทศไต้หวัน ในงาน 40th International Exhibition of Inventions of Geneva จากผลงาน “ชุดถอดประกอบต้นกำลังสำหรับรถนั่งคนพิการ” โดย ผศ. ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ  มีผู้ร่วมผลงานคือ นายสิทธิชัย ประสิทธิ์ผล นายธีรพงศ์ สมุทรอัษฎงค์ นายบดินทร์ บูระวัตรเดชา และ นายวัศพล พงษ์สุวรรณร

 • รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลระดับดี ประจำปี 2555 ของสภาวิจัยแห่งชาติ มอบในงานวันนักประดิษฐ์ จากผลงานเรื่อง “ชุดถอดประกอบต้นกำลังสำหรับรถนั่งคนพิการ” โดย ผศ. ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ  มีผู้ร่วมผลงานคือ นายสิทธิชัย ประสิทธิ์ผล นายธีรพงศ์ สมุทรอัษฎงค์ นายบดินทร์ บูระวัตรเดชา และ นายวัศพล พงษ์สุวรรณร

 

2011
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2554 จากสภาวิจัยแห่งชาติ  ศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

 • รางวัลผลงานวิจัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยประจำปี 2554 จากสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานเรื่อง “Numerical Simulation of Electric field and Temperature Distribution in Human Body Exposed to Leakage Electromagnetic Field”  โดย ศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, ดร. ธีรพจน์ เวศพันธุ์ และนาย ศิรเมศร์ ศรีสวัสดิสุกุล จากหน่วยวิจัย RCME

 • Grand Prize จาก Seoul International Invention Fair (SIIF) 2011 ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (ธ.ค. 54) จากผลงาน  Power Added-On Manual Wheelchair โดย ผศ. ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และคณะ

 • สองเหรียญทองจาก Seoul International Invention Fair (SIIF) 2011 ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (ธ.ค. 54) จากผลงาน  Commercialized Drier Processing Using a Combined Unsymmeterical Double-Feed Low Power Microwave and Vacuum System และ Portable Digital Readout Microwave Leakage Detector โดย ศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และคณะ

 • เหรียญทองแดงจาก Seoul International Invention Fair (SIIF) 2011 ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (ธ.ค. 54) จากผลงาน Manual Standing Wheelchair for Children with Cerebral Palsy โดย ผศ. ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และคณะ

 • บทความดีเด่น(รางวัล ศ.ดร ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์) จากการประชุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน (ครั้งที่ 10) ณ.โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10-11 มีนาคม 2554 จากผลงานเรื่องระบบไมโครเวฟสำหรับบ่มคอนกรีตของผิวจราจร โดยนายพรเจริญ ชนะใหม่ นายนัฏฐ์ มากุล ผศ. ดร บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ ศ. ดร ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

 • รางวัลชนะเลิศ ประเภท Innovation Inventor จากการประกวด BRAND'S Gen 2011 ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ ปี 4 จากผลงาน รถเข็นปรับยืนเอนกประสงค์สำหรับเด็กพิการทางสมอง (ก.ย. 2554)  ทีม TU : bethink ประกอบด้วย นางสาวเมวลี จิโรจนนุกุล, นางสาวผกาพรรณ แป้นแหลม, นายธชานนท์ เหล่าวนิชชานนท์, นายศุภเจต ธนกวินวาณิชย์, นางสาวกรณพัฒน์ ยันต์โกเศศ นักศึกษา โดยมี ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 •  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในบ้านพักอาศัย จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในโครงการ“ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554  จากผลงาน “รถนั่งแบบปรับยืนสำหรับเด็กพิการทางสมอง (Standing Wheelchair for Children with Cerebral Palsy)” โดยทีมนักศึกษาทีมี ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 • รางวัลชมเชยจากการแข่งขัน Bosh Cordless Racing (ก.ค. 54) โดยทีม All Toasted ประกอบด้วย นายเชษฐประธาน ทองเลิศ, นายชวนันท์ รุ่งเช้า ,นายวิภู รำไพกุล และ นายเจน ต้นประดิษฐ์ นักศึกษาโครงการ TEPE โดยมี รศ. ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 • รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลความคิดสร้างสรรค์ จากการแข่งขัน Robot Design Contest 2011 โดย น.ส. ฐิติภา สุวรรณชาศรี นักศึกษาจาก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกชมรมเมคาทรอนิกส์

Top

2010
 • กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 ศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

 • ครูดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 ผศ. ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ

 •  รางวัล Best Fuel Economy จากการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2011 วันที่ 10-12 ธ.ค. 2553 ณ สนามไทยบริดจ์สโตน จังหวัดสระบุรี โดยทีม TU Formers II ชมรมเทคโนโลยียานยนต์ มี รศ. ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์ และ ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 •  รางวัลชนะเลิศ ประเภท Innovation Inventor จากการประกวด BRAND'S Gen 2010 ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ ปี 3 จากผลงาน ชุดประกอบขับเคลื่อนไฟฟ้าสำหรับรถเข็นคนพิการทั่วไป (ต.ค. 2553) โดยทีมนักศึกษาทีมี ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 • อาจารย์ที่ปรึกษาของทีมนักศึกษา รางวัลชมเชย 3 รางวัล ในงานถนนเทคโนโลยี 2010 จากผลงาน Power add-on for manual wheel chair, Lift and walk และ Semi-power standing wheel chair (จัดโดย อ.ส.ม.ท. 12-13 มิ.ย. 53 อิมแพค เมืองทองธานี) โดยทีมนักศึกษาทีมี ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 • โครงการวิจัยเด่น ระดับ Outstanding ของ สกว. ประจำปี 2553 จากผลงาน Design and Analysis of the Commercialized Drier Processing Using a Combined Unsymmetrical Double-Feed Electromagnetic wave and Vacuum System โดย ศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และคณะ

 • บทความดีเด่นสาขา Thermal System and Fluid Mechanics จากการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2553 ณ จังหวัดอุบลราชธานี จากผลงานวิจัยเรื่อง ผลของการเรียงขั้วอีเล็กโตรดที่มีต่อการอบแห้งด้วยลมร้อนร่วมกับสนามไฟฟ้า โดย นายธัชพงศ์ กรีวัชรินทร์์, ผศ. ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ุ์ และ ศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

Top

2009
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Innovation Inventor จากการประกวด BRAND's Gen 2009 จากผลงาน เครื่องช่วยเดินแบบปรับยืน - Lift & Walk (17 ธันวาคม 2552) โดยทีมนักศึกษาทีมี ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 • รางวัลที่ 1 ประเภทการออกแบบและพัฒนา จากการแสดงนวัตกรรมทางวิศวกรรมระดับอุดมศึกษา 2552 ในงานวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติ 23-25 เมษายน 2552 จากผลงาน รถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้กึ่งอัตโนมัติ โดยทีมนักศึกษาทีมี ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 • รางวัลนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (2nd International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology) Singapore Management University 22-26 เมษายน 2552 โดยทีมนักศึกษาทีมี ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 • นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2552 ศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

 • วุฒิเมธีวิจัย (สกว.) ประจำปี 2552 ศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

 • บทความดีเด่นสาขา Biomechanics จากการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จากผลงานวิจัยเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำลองการรักษาเซลล์มะเร็งตับโดยใช้คลื่นไมโครเวฟผ่านท่อนำคลื่น ศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และคณะ

Top

2008
 • รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2551 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ รศ. ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

 • รางวัล Best Inventor Award ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2551 สภาวิจัยแห่งชาติ รศ. ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

 •  รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 จากวิทยานิพนธ์เรื่อง Wear Behavior of Metal Injection Molding 316L Stainless Steel  โดย นางสาวเบญจวรรณ แสงวิเชียร มี รศ. ดร. ชาวสวน กาญจโนมัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 • รางวัลเหรียญเงินพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา Silver Award: Student Design Challenge จากงาน I-Create 2008 โดยทีมนักศึกษาทีมี ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 • โล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น วันนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2551 รศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

 • รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2551 รศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

Top

2007
 • รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2550 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ รศ. ดร. พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ และ อ. กริช เจียมจิโรจน์

 • รางวัลที่ 3 สาขาสุขภาพ โครงการประกวดผลงานสิทธิบัตรการประดิษฐ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากงานราชันแห่งปัญญา 2550 จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ โดยทีมนักศึกษาทีมี ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 • รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประเภทกลุ่ม ประจำปี 2550 กลุ่มเทคโนโลยีการคำนวณเพื่อวิเคราะห์และออกแบบงานทางวิศวกรรม (ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ หัวหน้ากลุ่ม) มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ มี ผศ. ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ เป็นสมาชิก

Top

2006
 • รางวัลที่ 2 พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประเภทอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการจากการประกวดในงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อชีวิต (Design for Life 2006) จัดโดย มูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์แห่งชาติ จากผลงาน รถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้โดยไม่ใช้ไฟฟ้า โดยทีมนักศึกษาทีมี ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

 

Top

 Last update 12/16/2557

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ 0-2564-3023 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th