ผลงาน    
Accomplishment
 

         ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาฯ ได้รับรางวัลในระดับชาติและระดับนานาชาติ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การแต่งตำรา การเผยแพร่ผลงานในวารสาร และการประชุมวิชาการ เป็นต้น


รางวัล 

บทความวิจัย


คณาจารย์ในภาควิชาฯ มีบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารและการประชุมทางวิชาการ ดังนี้


 
  


Top
 

ตำราและเอกสารคำสอนการจัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม

ไชยณรงค์ จักรธรานนท์

เอกสารคำสอน 368 หน้า

 เทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรเครื่องกล

ไชยณรงค์ จักรธรานนท์

เอกสารคำสอน 408 หน้า

 ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ


ไชยณรงค์ จักรธรานนท์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555
415 หน้า
 กลศาสตร์ของไหล

วิโรจน์ ลิ่มตระการ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552
383 หน้าความเสียหายของวัสดุทางวิศวกรรม

ชาวสวน กาญจโนมัย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552
277 หน้า
 พื้นฐานการทำความร้อนด้วยไมโครเวฟ

ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551
559 หน้าการเขียนรายงานทางวิศวกรรมศาสตร์
Engineering Report Writing

สมชาติ ฉันทศิริวรรณ

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550
93 หน้า
 วิธีการบาวน์ดะรี่เอลิเมนต์เบื้องต้น

Introduction to Boundary element Method

สมชาติ ฉันทศิริวรรณ

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546
298 หน้าวิศวกรรมโรงไฟฟ้า
(Power Plant Engineering)
ฉบับแก้ไขและปรับปรุง

สมชาติ ฉันทศิริวรรณ

PDF eBook 2558 (Free download)
     การออกแบบที่เหมาะสมที่สุดของชิ้นส่วนทางกล

ดุลยโชติ ชลศึกษ์

PDF eBook 2552 (Free download)
262
หน้า

 
 การออกแบบระบบท่อทางวิศวกรรม

ดุลยโชติ ชลศึกษ์

PDF eBook 2559 (Free download)
328 หน้า

Top

สิทธิบัตร


เลขที่คำขอ

เรื่อง

ผู้ประดิษฐ์

ผู้ขอรับสิทธิบัตร

สถานะปัจจุบัน

การนำไปใช้

1001000522
(30 มี.ค. 53)

อุปกรณ์บ่มสีเส้นจราจรด้วยคลื่นไมโครเวฟ

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สิทธิบัตรเลขที่ 44930 (มิ.ย. 58)

มีการนำไปใช้เพื่อสาธารณชน

0701003861
(2 ส.ค. 50)

เครื่องกำเนิดความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟชนิดป้อนคลื่นหลายตำแหน่งร่วมกับระบบสายพานลำเลียง

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สิทธิบัตรเลขที่ 35879 (มิ.ย. 56)

 

  รถเข็นปรับยืนและนอนได้สำหรับเด็กพิการทางสมอง ผศ.ดร.บรรยง  รุ่งเรืองด้วยบุญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7596 (ก.พ. 55)  

0803000684
(16 มิ.ย. 50)

รถเข็นคนพิการแบบปรับยืนโดยไม่ใช้กำลังไฟฟ้า

ผศ.ดร.บรรยง  รุ่งเรืองด้วยบุญ และคณะ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสวทช.

อนุสิทธิบัตรเลขที่ 4648 (ธ.ค. 51)

มีการนำไปใช้เพื่อสาธารณชน

0501004362 (16 ก.ย. 48)

เครื่องอบแห้งโดยใช้คลื่นไมโครเวฟร่วมกับระบบสะเป๊าเต็ดเบด

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ออกหนังสือสำคัญเรียบร้อยแล้ว

 

1501003882
(
6 .ค. 58)

สันชะลอความเร็วรถยนต์แบบพับได้อัตโนมัติโดยใช้กลไกลูกตุ้ม

รศ.ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อยู่ระหว่างการแก้ไขของสำนักสิทธิบัตร

 

1001000473
(24 มี.ค. 53)

เครื่องกำจัดขยะติดเชื้อด้วยความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟชนิดป้อนคลื่นหลายตำแหน่งร่วมกับระบบสายพานลำเลียง

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อยู่ระหว่างการแก้ไขของสำนักสิทธิบัตร

 

0901003125
(10 ก.ค. 52)

เครื่องมือวัดการรั่วไหลของคลื่นไมโครเวฟที่แสดงผลในรูปของ LED BAR

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และ นายสุชัย  พงษ์พากเพียร

อยู่ระหว่างการแก้ไขของสำนักสิทธิบัตร

มีการซื้อขายสินค้าโดยผ่านทางหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ.

0901000780
(24 ก.พ. 52)

การอบแห้งเชิงอุตสาหกรรมโดยใช้ไมโครเวฟกำลังต่ำในระบบสุญญากาศ

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อยู่ระหว่างการแก้ไขของสำนักสิทธิบัตร

 

0901000779
(24 ก.พ. 52)

การอบแห้งเชิงอุตสาหกรรมโดยใช้ไมโครเวฟกำลังสูงในระบบสุญญากาศ

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อยู่ระหว่างการแก้ไขของสำนักสิทธิบัตร

 
0801003687
(15 ก.ค. 51)
ชุดลดความชื้นของวัสดุภายใต้อิทธิพลของสนามไฟฟ้า ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ระหว่างการแก้ไขของสำนักสิทธิบัตร  
         

Top

 

 

 Last update 09/29/2560

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ 0-2564-3023 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th