ข้อมูลสำหรับคณาจารย์
For Faculties
  


Top-up

เลื่อนขั้นเงินเดือน

ตำแหน่งวิชาการ

 

ใบลา

แบบฟอร์มอื่นๆ

ตราสัญลักษณ์

ข้อมูลบริหาร

ทรัพยากร

นักศึกษา

 • นักศึกษา ป.ตรี รหัส  [47 - 52]*
 • นักศึกษา ป.โท รหัส  [47 - 52]*
 • นักศึกษา ป.เอก รหัส [49 - 52]*
   
 • นักศึกษา TEP/TEPE - ME [49-51]*

การเรียนการสอน

บันทึกการประชุม

อัลบั้มภาพ

[ME111][ME212][ME221][ME230][ME241]
[ME301][ME313][ME322][ME323][ME324]
[ME331][ME332][ME333][ME381][ME402]
[ME425][ME434][ME435][ME482][ME483]

วิชาเลือก
[ME418][ME427][ME439]

บันทึกการประชุมภาคฯ
 • 2551
  [01][02][03][04][05][06]
  [07][08][09][10][11][12]
 • 2552
  [01][02][03][04][05][06]
  [07][08][09][10][11][12]
 • 2553
  [01][02][03][04][05][06]
  [07][08][09][10][11][12]
 • 2554
  [01][02][03][04][05][06]
  [07][08][09][10][11][12]

 

หลักสูตร

ข้อบังคับและระเบียบ

สภาวิศวกร

ป.ตรี

ป.ตรี TEP (2552)

 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 • สาขาวิศวกรรมโยธา

 • สาขาวิศวกรรมเคมี

ป.ตรี TEPE (2552)

 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 • สาขาวิศวกรรมโยธา

 • สาขาวิศวกรรมเคมี

บัณฑิตศึกษา

ป.ตรี

บัณฑิตศึกษา

 • ข้อกำหนด
 • ข้อสอบ

[Agricultural Machinery Design]
[Air Conditioning]
[AutomaticControl]
[Combustion]
[Engineering Drawings]
[Engineering Mechanic]
[Heat Transfer]
[ICE]
[Machine Design]
[Mechanical Vibration]
[Mechanics of Machinery]
[Power Plant Engineering]
[Refrigeration]
[Theory of Agricultural Machines]

 

top

 Last update 06/16/2557

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th