สำหรับนักศึกษา
For Students
 

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วันที่

    หัวข้อ

ผู้ประกาศ
20 พ.ค. 56

  แผนภูมิ รายวิชาตัวต่อ หลักสูตร ป.ตรี (เครื่องกล) 2556 แก้ไขล่าสุด 4 ก.ย.57

ภาควิชาฯ
20 พ.ค. 56

  แผนภูมิ รายวิชาตัวต่อ หลักสูตร ป.ตรี (ยานยนต์) 2556

ภาควิชาฯ
21 พ.ย. 55

  ประกาศ เรื่องระเบียบขอบังคับในการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาฯ
16 เม.ย. 55

  กำหนดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับป.โท ภาค 1/55

ภาควิชาฯ
22 มี.ค. 55

  ขั้นตอนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
  แบบฟอร์มอนุมัติการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และออกหนังสือเชิญกรรมการ
 

ภาควิชาฯ

22 มี.ค. 55

  ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์และการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
  แบบฟอร์มขออนุมัตกิ ารสอบวิทยานิพนธ์ และออกหนังสือเชิญกรรมการ

 

ภาควิชาฯ
22 มี.ค. 55

  ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/54
 

ภาควิชาฯ
3 ต.ค. 54
แก้ไข 28 ธ.ค.

  ตารางสอน ป.โท 2/2554
 

ภาควิชาฯ
15 มิ.ย. 54

  แผนภูมิ รายวิชาตัวต่อ หลักสูตร ป.ตรี 2552 (แก้ไข ก.ย.)
 

ภาควิชาฯ
19 พ.ค. 54

  ตารางสอน ป.โท 1/2554 (แก้ไข 3 มิ.ย.)
 

ภาควิชาฯ
27 เม.ย. 54

  ประกาศอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาใหม่ ป.โท 54
 

ภาควิชาฯ
5 พ.ย. 53

  ตารางสอน ป.ตรี 2/5553
 

ภาควิชาฯ
21 ต.ค. 53

  ตารางสอน ป.โท 2/2553
 

ภาควิชาฯ
24 ส.ค. 53

  น้กศึกษาที่ได้เกรดต่ำกว่า 2.00 ให้กรอกแบบฟอร์ม แผนการลงทะเบียน มายื่นให้อาจารย์ที่
  ปรึกษาเพื่อปลดล๊อคการลงทะเบียนออนไลน์
 

อ. บรรยงค์
24 ส.ค. 53

  รายชื่อบริษัทที่ภาคฯ เคยส่งนักศึกษาไปฝึกงาน และบริษัท ที่แนะนำให้ลองติดต่อ
  list_of_company.xls (อยู่ระหว่างการรวบรวม จะ update ให้เรื่อยๆ)
 

ภาควิชาฯ
23 ส.ค. 53

  ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นำส่ง แบบฟอร์มรายละเอียดการสมัครวิชาฝึกงาน
 

ภาควิชาฯ
30 เม.ย. 53
แก้ไข 20 พ.ค.

  ตารางสอน ป.โท 1/2553 (แก้ไข 20 พ.ค. 53)
 

ภาควิชาฯ
28 ต.ค. 52

  นักศึกษาที่จะเรียนวิชา วก.418 การออกแบบระบบท่อทางวิศวกรรม ภาค 2/2552 ให้สำเนาเอกสาร
  คำสอนได้ที่ร้านถ่ายเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 52 เป็นต้นไป หรือ ดาวโหลดไฟล์ที่นี่

 

อ. ดุลยโชติ
16 ต.ค. 52

  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  ประจำปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่ 2 พ.ย. 52 ถึง 29 มี.ค. 53  ดูรายละเอียดที่นี่
 

ภาควิชาฯ
15 ก.ย. 52

  ตารางสอน ป.โท 2/2552
 

ภาควิชาฯ
15 ก.ย. 52

  ตารางสอน ป. ตรี 2/2552
 

ภาควิชาฯ
 

ข้อมูลทั่วไป

ทั่วไป

หลักสูตร ป. ตรี 2552

ข้อบังคับและระเบียบ มธ.

การขอใบอนุญาต สภาวิศวกร

ป.ตรี

บัณฑิตศึกษา
 


 Last update 09/04/2557

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th