หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
Graduate Studies
 

    ปริญญาโท

        
       
เป็นโครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์ การเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอดหลักสูตร ระยะเวลาของหลักสูตรเท่ากับ 2 ปี มุ่งผลิตมหาบัณฑิตและงานวิจัยในระดับมาตรฐานสากล โดยโครงสร้างหลักสูตรมีจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 39 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา (Course work) 21 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ (Thesis) 18 หน่วยกิต เน้นการเรียนรายวิชาให้อยู่ภายในปีการศึกษาแรก และทำวิทยานิพนธ์ให้จบภายในปีการศึกษาที่สอง ลักษณะเด่นของโครงการเน้นความเข้มข้นทางวิชาการที่สอนและควบคุมการทำวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยอย่างแท้จริง

คุณสมบัติผู้สมัคร

     ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือปริญญาตรีในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่นครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี) ทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 หรืออยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตรในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า2.5

การคัดเลือก

         การคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว

สถานที่และระยะเวลาการสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตได้ในเวลาราชการ

         1. กุมภาพันธ์ - มีนาคม (สำหรับนักศึกษาที่จะเริ่มศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 1)

         2. ตุลาคม – พฤศจิกายน ( สำหรับนักศึกษาที่จะเริ่มศึกษาต่อในภาคการศึกษาที่ 2)

ทุนการศึกษา

        มีทุนให้สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งจากทางคณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก (เช่น ทุน คปก. ทุน คปก.- อุตสาหกรรม ทุน สกอ ทุน สกว. มหาบัณฑิต และทุน มธ. เป็นต้น) รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ graduate.engr.tu.ac.th

รายละเอียดหลักสูตร    หลักสูตรปริญญาเอก

       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้พิจารณาว่าการผลิตบุคลากรที่มีทักษะทางการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากำลังคนและกิจกรรมงานวิจัยอย่างต่อเนื่องจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป คณะได้เสนอการผลิตผู้นำทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าวผ่านหลักสูตรระดับปริญญาเอกในสาขาที่คณะมีความพร้อมได้แก่ สาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ และ วิศวกรรมเครื่องกล โดยนอกจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว นักศึกษาหรือนักวิจัยยังสามารถทำความร่วมมือทางการวิจัยกับหน่วยงานวิจัยของภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวนมากที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง สิ่งแวดล้อมทางวิชาการเหล่านี้จะเกื้อหนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถพัฒนาความรู้เชิงวิชาการและวิจัยเข้าสู่ระดับสากล โดยที่ในขณะเดียวกันยังสามารถนำองค์ความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรมในประเทศที่ต้องการเทคโนโลยีในระดับสูงได้จริง นอกจากนี้หลักสูตรและแนวทางการวิจัยของคณะยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเสาะหาความรู้และทำวิจัยเชิงสหวิทยาการในสาขาต่างๆ ทางวิศวกรรมศาสตร์อีกด้วย

       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (.เอก) ไม่มี coursework (รับทุกเทอม) การคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว หลักสูตรทั้งสองเป็นหลักสูตรที่เน้นการทำวิจัย มีทุนให้สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (เช่น ทุน คปก. ทุน คปก.- อุตสาหกรรม ทุน สกอ ทุน สกว. และทุน มธ. เป็นต้น)

 

 

 

 Last update01/06/2559

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ 02-564-3023 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์ http://me.engr.tu.ac.th