วารสารระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ การประชุมระดับชาติ รายชื่อวารสารระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
National Conferences


2011

 1. Rattanadecho. P. and Klinbun. W. " NUMERICAL ANALYSIS OF NATURAL CONVECTION IN POROUS MEDIUM SUBJECTED TO ELECTROMAGNETIC ENERGY USING THE LOCAL THERMAL NON-EQUILIBRIUM (LTNE) MODELS" the 10th Conference on Energy, Heat and Mass Transfer in Thermal Equipments,10-11 March 2011, Chiang Mai, Thailand.

 2. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ธัชพงศ์ กรีวัชรินทร์ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ชยุตพล ชัยรุ่งเรือง ศุภโชค แซ่พัว และ ชิตณรงค์ แดงประเสริฐ "ผลของการจัดวางอีเล็กโตรดหลายแท่งต่อการอบแห้งแบบใช้ลมร้อนร่วมกับสนามไฟฟ้า" การประชุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 มีนาคม 2554 จังหวัดเชียงใหม่

 3. สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และอโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง "การศึกษาอิทธิพล ของตำแหน่งอีเล็กโตรดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ของโคโรน่าวินด์และที่มีผลต่อวัสดุตัวอย่างด้วยการจำลอง แบบสองมิติ" การประชุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 มีนาคม 2554 จังหวัดเชียงใหม่

 4. พรเจริญ ชนะใหม่ บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ ณัฏฐ์ มากุล และผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การศึกษาระบบไมโครเวฟสำหรับบ่มคอนกรีตของผิวจราจร" การประชุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงานความร้อน และมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 10 วันที่ 10-11 มีนาคม 2554 จังหวัดเชียงใหม่

 5. Klinbun, W.and Rattanadecho, P. ”Numerical model of microwave driven convection in multi-layer porous packed bed using a rectangular waveguide” RGJ-Ph.D Congress XII, 1-3 April 2011, Chonburi, Thailand.  

 6. Chaiyo, K.and Rattanadecho, P. ”Design and Analysis of the Commercialized Drier Processing Using a Combined Unsymmetrical Double-Feed Microwave and Vacuum System” RGJ-Ph.D Congress XII, 1-3 April 2011, Chonburi, Thailand.

 7. ธัชพงศ์ กรีวัชรินทร์ ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะห์การเพิ่มการพาความร้อนและการใช้พลังงานในกระบวนการอบแห้งโดยใช้อีเล็กโตรไฮโดรไดนามิกส์" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 วันที่18-21 ตุลาคม 2554 ณ อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ (TSF21)

 8. วิระศักดิ์ คงแก้ว ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และมณฑล ชูโชนาค"การศึกษาเชิงทดลองและเชิงระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของกระบวนการทำแข็งในวัสดุพรุนอิ่มตัว (อิทธิพลของอุณหภูมิทำแข็ง และชนิดอนุภาคของแข็ง)" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 วันที่18-21 ตุลาคม 2554 ณ อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

 9. สันติพงษ์ คล้ายบวร ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และ วาทิต ภักดี "ผลกระทบของความพรุนที่ไม่สม่ำเสมอที่มีต่อการพาความร้อนในวัสดุพรุนอิ่มตัวที่ทำความร้อนด้วยไมโครเวฟ" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 วันที่18-21 ตุลาคม 2554 ณ อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

 10. พรเจริญ ชนะใหม่ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และบรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ "การศึกษาและสร้างอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับการบ่มเร่งคอนกรีตของผิวจราจร" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 วันที่18-21 ตุลาคม 2554 ณ อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

 11. Monchai Prukvilailert "วิเคราะห์ค่าอันดับความเค้นอนันต์บริเวณรอยต่อของวัสดุ transversely isotropic materials" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 วันที่18-21 ตุลาคม 2554 ณ อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

 12. ภาณุพงศ์ กาญจนกุล และ วิโรจน์ ลิ่มตระการ “การศึกษาทางชีวกลศาสตร์ของแรงในกล้ามเนื้อขาของมนุษย์ในท่าเดิน”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 วันที่18-21 ตุลาคม 2554 ณ อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

2010

 1. อนุชิต ปราบนคร, พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์, นเรนทร บุญส่ง, อภินันท์ ชุ่มสูงเนิน และ นิธิวัฒน์ ตองอ่อน, "การพัฒนาเครื่องขูดมะละกอ", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553  6-7 พฤษภาคม 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หน้า 132-136

 2. อนุชิต ปราบนคร, พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์, นเรนทร บุญส่ง, อภินันท์ ชุ่มสูงเนิน และ นิธิวัฒน์ ตองอ่อน, "การพัฒนาเครื่องปอกมะละกอ", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553  6-7 พฤษภาคม 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หน้า 137-142

 3. สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, ไชยณรงค์ จักรธรานนท์, ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และคณะ "อิทธิพลของตำแหน่งการจัดวางอีเล็กโตรดที่มีผลต่อกลไกการถ่ายเทความร้อนและมวลสารในวัสดุพรุนแบบไม่อิ่มตัวในระหว่างกระบวนการอีเล็กโตรไฮโดรไดนามิกส์" การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 9 วันที่ 11-12 มีนาคม 2553 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 4. พีชเรขา ด้วงสงค์ และ ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ “ การศึกษาสมรรถนะของถังผสมแบบใบกวนสำหรับผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 (ME-NETT 24) วันที่ 20-22 ตุลาคม 2553 จังหวัดอุบลราชธานี (TSF35)

 5. ธัชพงศ์ กรีวัชรินทร์, ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช “ ผลของการเรียงขั้วอีเล็กโตรดที่มีต่อการอบแห้งด้วยลมร้อนร่วมกับสนามไฟฟ้า ” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 (ME-NETT 24) วันที่ 20-22 ตุลาคม 2553 จังหวัดอุบลราชธานี (TSF60)

 6. วิระศักดิ์ คงแก้ว, ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, มณฑล ชูโชนาค, จิระพล กลิ่นบุญ “ การศึกษาเชิงทดลองของกระบวนการทำแข็งของวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงเฟส 1 มิติ " การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 (ME-NETT 24)  วันที่ 20-22 ตุลาคม 2553 จังหวัดอุบลราชธานี (TSF65)

 7. ธีรพงศ์ สมุทรอัษฎงค์ และ บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ “การออกแบบและพัฒนาเครื่องช่วยเดินแบบปรับยืน” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 ( ME-NETT 24 ) วันที่ 20-22 ตุลาคม 2553 จังหวัดอุบลราชธานี (BME04)

 8. ภาณุพงศ์ กาญจนกุล และ วิโรจน์ ลิ่มตระการ “การศึกษาทางชีวกลศาสตร์ของแรงในกล้ามเนื้อขาของผู้ป่วยโรคอัมพาตครึ่งซีก” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 ( ME-NETT 24 ) วันที่ 20-22 ตุลาคม 2553 จังหวัดอุบลราชธานี (BME05)

 9. ธวัชชัย บุญเหลือง, ธนธรรม สองสี และ ธีระ เจียศิริพงษ์กุล “การวิเคราะห์การดัดและกดลวดทองแดงในกระบวนการวางลวดทองแดงบนแขนยึด หัวอ่านฮาร์ดดิสก์แบบอัตโนมัติด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบพลศาสตร์ชัดแจ้ง” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 ( ME-NETT 24 ) วันที่ 20-22 ตุลาคม 2553 จังหวัดอุบลราชธานี (CST14)

 10. Monchai Prukvilailert "The order of stress singularity at the vertex in three-dimensional bonded joints" The 24th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand ( ME-NETT 24 ) , 20-22 October 2010, Ubon Ratchathani

 11. สมพจน์ คำแก้ว ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การจำลองการไหลของเลือดในเส้นเลือดบายพาสบริเวณหัวใจ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข" การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่11 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 จังหวัดขอนแก่น

top


2009

 1. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช “อิทธิพลของสนามไฟฟ้าต่อการเพิ่มอัตราการถ่ายเทมวลและความร้อนในวัสดุพรุน”, การประชุมวิชาการ การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน (ครั้งที่ 8) 12 - 13 มีนาคม 2552 โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย หน้า 18 - 24

 2. Vongpradubchai, S.and Rattanadecho, P Microwave and Hot-Air Drying of Wood Using a Rectangular Waveguide” RGJ-Ph.D Congress X,  3-5 April 2009 , Chonburi

 3. Sungsoontorn, S.and Rattanadecho, P Experimental and Numerical Study of Heat and Mass Transport in Porous Media: In Case of Providing the Combination of Infrared and Microwave Energy” CHE-USDC Congress II, 27-29 August 2009, Chonburi

 4. Suwannapum.N. and Rattanadecho, P Dielectric Properties of Cement-based Materials” CHE-USDC Congress II,  27-29 August 2009, Chonburi

 5. Poapongsakorn, P.and Kanchanomai, CDeformation and Fracture behavior of Closed Cell PVC Foam”, CHE-USDC Congress II,  27-29 August 2009, Chonburi
 6. ปิยมน พัวพงศกร และ ชาวสวน กาญจโนมัย "Strength and Fracture of Closed Cell Polymeric Foam" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 (ME-NETT 23) วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2552 จังหวัดเชียงใหม่ E-AMM-010235

 7. รัฐศักดิ์ พรหมมาศ, ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะห์พลังงานและเอกเซอร์จีในกระบวนการอบแห้งวัสดุพรุนหลายชั้นโดยใช้ลมร้อน" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 (ME-NETT 23) วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2552 จังหวัดเชียงใหม่ TSF-0433057

 8. ชาวสวน กาญจโนมัย วัชระ พิภพมงคล ชลสิทธิ์ เวทยะวานิช และ ประพจน์ กรังพานิชย์ "ชีวกลศาสตร์ของแผ่นโลหะดามกระดูกแบบล็อกอัดในการรักษาการแตกหักของกระดูกหน้าแข้งแบบยึดติดภายนอก" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 (ME-NETT 23) วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2552 จังหวัดเชียงใหม่ BME-007176

 9. พรทิพย์ แก่งอินทร์, ธีรพจน์ เวศพันธุ์ และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำลองการรักษาเซลล์มะเร็งตับ โดยใช้คลื่นไมโครเวฟผ่านท่อนำคลื่น" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 (ME-NETT 23) วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2552 จังหวัดเชียงใหม่ BME-001288

 10. ศิรเมศร์ ศรีสวัสดิสุกุล, ธีรพจน์ เวศพันธุ์ และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช"การจำลองการกระจายตัวของสนามไฟฟ้าและอุณหภูมิภายในร่างกายมนุษย์ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 (ME-NETT 23) วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2552 จังหวัดเชียงใหม่ BME-003384

 11. วงศกร ภักดีพินิจ และ วิโรจน์ ลิ่มตระการ "การพัฒนาต้นแบบเครื่องทดสอบคุณสมบัติทางกลของเอ็น" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 (ME-NETT 23) วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2552 จังหวัดเชียงใหม่ BME-004446

 12. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  “Analysis of Heat and Mass Transfer in Unsaturated Porous Packed beds subjected to Electrohydrodynamics (Effect of Electrical Voltage, Porosity, and Porous Structure)”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 (ME-NETT 23) วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2552 จังหวัดเชียงใหม่ TSF-041286

 13. พงศ์สินธุ์ ธนวัฒน์เสรี และ ดุลยโชติ ชลศึกษ์ "การออกแบบที่เหมาะสมที่สุดเครื่องยนต์สเตอลิงกระบอกสูบเดียวแบบเบต้า" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 (ME-NETT 23) วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2552 จังหวัดเชียงใหม่ CST-0019307

 14. ปพน พุทธธนาศักดิ์ และ วิโรจน์ ลิ่มตระการ "การจำลองการไหลเวียนและการกระจายอุณหภูมิของอากาศภายในห้องสะอาดที่ใช้ประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ด้วยวิธีคำนวณด้านพลศาสตร์ของไหล"  การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 (ME-NETT 23) วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2552 จังหวัดเชียงใหม่ CST-004444

 15. มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ "การวิเคราะห์ความเข้มของความเค้นในวัสดุต่างชนิดกันถายใต้ภาระทางความร้อน" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 (ME-NETT 23) วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2552 จังหวัดเชียงใหม่ CST-007233

 16. ธนธรรม สองสี, ธวัชชัย บุญเหลือง, ธีระ เจียศิริพงษ์กุล, เริงวุฒิ ชูเมือง และ วัชรินทร์ โพธิ์เงิน "การตรวจสอบการวางลวดทองแดงของเครื่องประกอบลวดทองแดงแบบอัตโนมัติโดยการประมวลผลภาพ" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 (ME-NETT 23) วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2552 จังหวัดเชียงใหม่ CST-009342

 17. ปริญญา พงษ์ทอง และ วิโรจน์ ลิ่มตระการ "การวิเคราะห์ความเค้นเนื่องจากความร้อนใน PCCA ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 (ME-NETT 23) วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2552 จังหวัดเชียงใหม่ CST-030445

 18. ธวัชชัย บุญเหลือง, ธนธรรม สองสี และ ธีระ เจียศิริพงษ์กุล "การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องประกอบลวดทองแดงแบบอัตโนมัติโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 (ME-NETT 23) วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2552 จังหวัดเชียงใหม่ E-CST-005175

 19. สีหราช สกุลพยัคฆ์ และ ธีระ เจียศิริพงษ์กุล "การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะประกอบ Tolerance Ring โดยใช้วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 (ME-NETT 23) วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2552 จังหวัดเชียงใหม่ P-016349

 20. Achawakorn, K. and Jearsiripongkul, T., "Validation of the Modal Analysis of Vibration in Tapered-Cantilever Beam using Finite Element Software", Annual Conference 47, Kasetsart University, Bangkok, March 17-20, 2009.

top

2008

 1. ศิริชัย พันธุ์อำนวย และ วาทิต ภักดี "ผลของความไม่สมบูรณ์ของปฏิกิริยาทรานเอสเตอริฟิเคชั่นในการผลิตไบโอดีเซลปาล์มที่มีต่อการทำงานของเครื่องยนต์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) 15-17 ตุลาคม 2551 ปทุมธานี บทความเลขที่ AEC035

 2. ณัฐพงษ์ อุทัยวรวิทย์ และ วาทิต ภักดี "การศึกษาการเผาไหม้แบบผสมก่อนในวัสดุพรุนด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) 15-17 ตุลาคม 2551 ปทุมธานี บทความเลขที่ AEC034

 3. สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย, เกียรติขจร สุเวทเวทิน ณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะห์กระบวนการอบแห้งวัสดุพรุนหลายชั้นด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับการพาความร้อนโดยใช้ท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ TSF048

 4. วราภรณ์ ชะอุ่ม, กนกพันธรน์ โลกุตรวงศ์ และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการทำความร้อนแก่น้ำ โดยใช้เครื่องไมโครเวฟที่ติดท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม (โหมด TE10)" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ TSF013

 5. โศภิดา สังข์สุนทร และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะห์เชิงทฤษฏีของการถ่ายเทความร้อน มวลสารและความดัน ในวัสดุพรุนที่มีหลายชั้นภายใต้พลังงานไมโครเวฟโดยใช้กฎของแลมเบิร์ท" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ TSF050

 6. สรกฤช กมลชัย, ณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ, ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การจำลองหาการกระจายตัวของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและอุณหภูมิภายในคาวิตี้ 3 มิติ สำหรับระบบไมโครเวฟไพโรไลซิส" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ ETM042

 7. วิโรจน์ จินดารัตน์, เกียรติขจร สุเวทเวทิน และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะห์การใช้พลังงานในกระบวนการอบแห้งวัสดุพรุนหลายชั้นโดยใช้ไมโครเวฟร่วมกับการพาความร้อนภายในท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี  บทความเลขที่ ETM038

 8. รัฐศักดิ์ พรหมมาศ, พรทิพย์ แก่งอินทร์ และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะห์พลังงานและเอ็กเซอร์จีในกระบวนการอบแห้งวัสดุพรุนโดยใช้ลมร้อน" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ TSF 049

 9. ณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ, สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับกระบวนการอบแห้งวัสดุพรุนหลายชั้นด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนโดยใช้ท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม (โหมด: TE10)" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี  บทความเลขที่ TSF054

 10. วิฑูรย์ อบรม, กัสตูรี เจ๊ะนิ, เสถียร ธัญญศรีรัตน์ และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "จลนพลศาสตร์ของการอบแห้งวัสดุชีวมวลด้วยไมโครเวฟร่วมกับระบบสุญญากาศ" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี  บทความเลขที่ TSF052

 11. มุสตาฟา ยะภา, กัสตูรี เจ๊ะนิ, โศภิดา สังข์สุนทร และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกเชิงพาณิชย์โดยใช้คลื่นไมโครเวฟร่วมกับระบบสเปาเตดเบด ชนิดป้อนคลื่นสองตําแหน่ง"การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ TSF053

 12. มณฑล ชูโชนาคและ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีสำหรับปัญหาที่มีการเคลื่อนตัวของขอบเขตด้วยวิธีแปรผันระยะกริดและวิธีการกำหนดขอบเขตแบบคงที่ (กรณีศึกษา : กระบวนการฟรีซซิ่ง)" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ CST025

 13. Narongsak Makul , Burachat Chatveera and Phadungsak Ratanadecho, "Hardened Cement Paste Subjected to Microwave Energy: Heat Transfer Behavior and A Relationship of Strength Development and Maturity", The 22nd Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 22), 15-17 October 2008, Pathum Thani   No.AMM070

 14. Chainarong Chaktranond, Phadungsak Ratanadecho, Panukieat Smathiwat, Pratavee Amornvareesaman, and Tisakorn Pradipasena, "Enhancement of Mass and Heat Transfer in the Unsaturated Double-layer Packed-bed with Electric fields" The 22nd Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 22), 15-17 October 2008, Pathum Thani   No.TSF044

 15. Yutthapong Pianroj , Wiroj Jindarat and Padungsak Rattanadecho, "A Design of Doubly Corrugated Filter for The Continues Belt Microwave Drying System" The 22nd Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 22), 15-17 October 2008, Pathum Thani  No.TSF039

 16. พงศ์สินธุ์ ธนวัฒน์เสรี และ ดุลยโชติ ชลศึกษ์ "การศึกษาการคำนวณกำลังบ่งชี้จากเครื่องยนต์สเตอลิงแบบเบต้ากระบอกสูบเดียว" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ CST022

 17. ดุลยโชติ ชลศึกษ์ และ ธนพล จูนจีน "การออกแบบที่เหมาะสมที่สุดแบบพาเรโตของแผ่นเหล็กลอนเพื่อให้มีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูงสุด โดยใช้กระบวนการขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ CST028

 18. พีรศิษย์ บุญมงคลรักษา วิโรจน์ ลิ่มตระการ และ จิตติ์พร เครือเนตร "การจำลองการไหลเวียนและการกระจายอุณหภูมิในโรงเรือนพริกหวาน" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี  บทความเลขที่ CST031

 19. ศิษฏ์ นวลศิริโกมล วิโรจน์ ลิ่มตระการ และ จิตติ์พร เครือเนตร "การศึกษาการไหลเวียนและการกระจายอุณหภูมิในโรงเรือนสตรอวเบอร์รี่" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ CST033

 20. เบญจวรรณ แสงวิเชียร และชาวสวน กาญจโนมัย "ผลกระทบของอุณหภูมิผิวสัมผัสต่อพฤติกรรมการสึกหรอของเหล็กกล้าไร้สนิม 316L ผลิตดวยกระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะผง" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ AMM063

 21. อัมพรพล ธรรมฤาชุ และ ชาวสวน กาญจโนมัย "ผลกระทบของอัตราส่วนความเค้นต่อการขยายตัวของรอยร้าวล้าของอิพอกซีเรซิน" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ AMM071

 22. นิติกร นรภัยพิพากษา และ ชาวสวน กาญจโนมัย"การสึกหรอของอิพอกซีเรซินเติมด้วยซิลิก้าบด" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ AMM062

 23. สมเจต กล้วยไม้ และ สมชาติ ฉันทศิริวรรณ"การประหยัดพลังงานในปั๊มหอยโข่งด้วยการควบคุมความเร็วรอบ" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ ETM015

 24. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ"การศึกษากระบวนการให้ความร้อนของการขึ้นรูปพลาสติกขนาดใหญ่แบบ (Thermoforming Processes)โดยแบบจำลองทางคณิตศาตร์ที่มีประสิทธิภาพ(Science  Based Optimization)" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 (ME-NETT 22) วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 จังหวัดปทุมธานี บทความเลขที่ AMM068

 25. Prukvilailert, M. "Stress singularity analysis around the vertex point in three-dimensional bonded joints under thermal loading" The 22nd Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 22), 15-17 October 2008, Pathum Thani  No.CST020

 26. Suwannapum.N. and P. Rattanadecho, ” Numerical of Heat and Mass Transfer Process in Multi-layer Porous Media during under Rectangular Wave Guide Microwave” CHE-USDC Congress I, September 5-7 2008, Chonburi

top

2007

 1. โศภิดา สังข์สุนทร และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะห์เชิงทฤษฏีของการถ่ายเทความร้อน มวลสารและความดันในวัสดุพรุนที่ไม่อิ่มตัวภายใต้พลังงานอินฟราเรด ร่วมกับไมโครเวฟ (อิทธิพลของขนาดอนุภาค ความเข้มของสนามไฟฟ้าและความถี่ไมโครเวฟ)" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวัดชลบุรี

 2. ณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ , ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช , วัชระ เกาะแก้ว, ณรงค์ศักดิ์ มากุล และ บุรฉัตร ฉัตรวีระ "การพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตด้วยพลังงานไมโครเวฟร่วมกับระบบสายพานลำเลียงต่อเนื่อง" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวัดชลบุรี

 3. สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย, วิโรจน์ จินดารัตน์ และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การอบแห้งไม้ด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนโดยใช้ท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวัดชลบุรี

 4. วิฑูรย์ อบรม, วัชระ เกาะแก้ว, มุสตาฟา ยะภา และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "อิทธิพลของตำแหน่งการป้อนคลื่นไมโครเวฟที่มีผลต่อจนพลศาสตร์ภายในวัสดุชีวภาพในเครื่องอบแห้งไมโครเวฟร่วมกับ ระบบสเปาเต็ดเบดที่มีการป้อนคลื่นหลายตำแหน่ง" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวัดชลบุรี

 5. วราภรณ์ ชะอุ่ม, ธนายุทธ พจน์โยธิน และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะห์เชิงการทดลองของกระบวนการทำความร้อนในวัสดุไดอิเลคตริก (กรณีศึกษา : น้ำและวัสดุพรุนชนิดอิ่มตัว) โดยใช้ไมโครเวฟติดท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม (โหมด: TE10)" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวัดชลบุรี.

 6. ธีระ เจียศิริพงษ์กุล "การศึกษาวิธีการวัดความแข็งตึง (Stiffness) และความหน่วงโครงสร้าง
  (Structural Damping) ของผ้าเบรก " การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวัดชลบุรี

 7. พิทยา วัฒนากูล วีรชัย อัศวเมธาพันธ์ และ วิทวัส ศตสุข "การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของจำนวนพัลส์ในหนึ่งวินาทีของนิโอดิเมียมแย็กเลเซอร์และความเร็วในการหมุนชิ้นงาน ที่มีต่อลักษณะของรอยเชื่อม
  " การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวัดชลบุรี

 8. พิทยา วัฒนากูล วีรชัย อัศวเมธาพันธ์ และ วิทวัส ศตสุข "การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของกำลังไฟฟ้าสูงสุดของนิโอดิเมียมแย็กเลเซอร์ที่มีต่อลักษณะของรอยเชื่อม " การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวัดชลบุรี

 9. มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ "การวิเคราะห์ความเค้นอนันต์แบบ 3 มิติบริเวณจุดต่อของวัสดุหลายชนิดในชิ้นส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิธี Eigen Analysis " การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวัดชลบุรี

 10. อนุวัฒน์ ยอดแสงคำ, วิโรจน์ ลิ่มตระการ, สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ "การหาค่าตัวประกอบความเข้มของความเค้นในรูปแบบเปิดและรูปแบบเฉือนด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และเทคนิคโฟโตอีลาสติกซิตี้" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวัดชลบุรี

 11. บรรจง เดชาพานิชกุล วิโรจน์ ลิ่มตระการ สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ "การวิเคราะห์ความเค้นที่เกิดขึ้นในปัญหาการสัมผัสด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ " การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 จังหวัดชลบุรี

 12. ณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ, ณรงค์ศักดิ์ มากุล, ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, บุรฉัตร ฉัตรวีระ และ วัชระ เกาะแก้ว "การพัฒนากำลังอัดของมอร์ต้าร์ด้วยพลังงานไมโครเวฟโดยใช้เตาชนิดสายพานลำเลียงแบบต่อเนื่อง" การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 6 วันที่ 15-16 มีนาคม 2550 จังหวัดเชียงใหม่

top

2006

 1. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และ ชยานนท์ เสริฐธิกุล "การใช้เทคนิควิธีทรานไฟไนต์อินเทอร์โพเลชันร่วมกับวิธีพีดีอีสําหรับการหาคําตอบของปัญหาขอบเขตเคลื่อนที่รวมผลของการกําเนิดความร้อนภายในเนื่องจากคลื่นไมโครเวฟ" การประชุมวิชาการ เครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกลแห่ง ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549

 2. Watit Pakdee and Phadungsak Rattanadecho "Natural Convection in Porous Enclosure caused by Partial Heating or Cooling" การประชุมวิชาการ เครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกลแห่ง ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549

 3. กริช เจียมจิโรจน์ ,ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ,วัชระ เกาะแก้ว และ โศภิดา สังข์สุนทร "การหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการอบแห้งกาแฟและถั่วเหลือง โดยใช้เทคนิคไมโครเวฟ-สเปาเต็ดเบด" การประชุมวิชาการ เครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกลแห่ง ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549

 4. Chainarong Chaktranond , Koji Fukagata and Nobuhide KasagiMixing "Enhancement in a Lamination Micro Mixer for Cell Sorting" การประชุมวิชาการ เครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกลแห่ง ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549

 5. นพวรรณ ดูงาม,ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และ วารุณี กลิ่นไกล "การอุ่นยางธรรมชาติด้วยคลื่นไมโครเวฟโดยใช้ระบบไมโครเวฟชนิดท่อนําคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม(MODE: TE10)" การประชุมวิชาการ เครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกลแห่ง ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549

 6. โศภิดา สังข์สุนทร และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะห์เชิงทฤษฏีของการถ่ายเทความร้อน มวลสารและความดันในวัสดุพรุนที่ไม่อิ่มตัวภายใต้พลังงานไมโครเวฟ(อิทธิพลของขนาดอนุภาค ความเข้มของสนามไฟฟ้าและความถี่ไมโครเวฟ)" การประชุมวิชาการ เครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกลแห่ง ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549

 7. Jatuporn Stakulcharoen, Watit Pakdee and Phadungsak Ratanadecho, "Analysis of Transport Phenomena in Concrete Walls Exposed to Hot Gas การประชุมวิชาการ เครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกลแห่ง ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549

 8. วรรณี เอกศิลป และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ,"การศึกษาพลังงานและเอ็กเซอยี่ของกระบวนการอบแห้งวัสดุชีวภาพโดยใช้สเปาเต็ดเบดร่วมกับไมโครเวฟ" การประชุมวิชาการ เครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกลแห่ง ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549

 9. สุภารัตน์ รัตนานนท์ และชาวสวน กาญจโนมัย "พฤติกรรมและกลไกการแตกหักของเทอร์โมเซทอีพ็อกซี่เรซิ่นภายใต้สภาพความเค้นระนาบและความเครียดระนาบ" การประชุมวิชาการ เครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกลแห่ง ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549

 10. ภานุรังสิทธิ์ หมื่นจันทร์ , วัชระ พิภพมงคล และ ชาวสวน กาญจโนมัย "การล้าของแผ่นล็อกอัดบนกระดูกต้นขาที่หัก" การประชุมวิชาการ เครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกลแห่ง ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549

 11. พิทยา วัฒนากูล , วีรชัย อัศวเมธาพันธ์ และ วิทวัส ศตสุข "การศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อลักษณะของรอยเชื่อมในกระบวนการเชื่อมด้วยเลเซอร์" การประชุมวิชาการ เครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกลแห่ง ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549

 12. Frank Nagl ,Thira Jearsiripongkul and Wiroj Limtrakarn "Prototype of a windmill: Theoretical part of blade design" การประชุมวิชาการ เครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกลแห่ง ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549

 13. ดุลยโชติ ชลศึกษ์ "การออกแบบรูปร่างของชิ้นส่วนทางกลที่รับภาระไม่คงที่ด้วยการกระจายวัสดุที่เหมาะสม "การประชุมวิชาการ เครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกลแห่ง ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549

 14. 14) Wiroj Limtrakarn, "Fluid-Structure Interaction of High-Speed Compressible Viscous Flow Past Uncooled and Cooled Structure by Adaptive Mesh" การประชุมวิชาการ เครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกลแห่ง ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549

 15. Thira Jearsiripongkul and Peter Hagedorn "Active Control of Disk Brake Squeal" การประชุมวิชาการ เครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกลแห่ง ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549

 16. อําพล พิชัยเชิด และ บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ "การวิจัยเปรียบเทียบการถ่ายเทความร้อนผ่านหน้าต่างกระจกใส และกระจกติดฟิล์ม ที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์พลังงาน" การประชุมวิชาการ เครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกลแห่ง ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา 18-20 ตุลาคม 2549

 17. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ,กริช เจียมจิโรจน์ และ สันติ หวังนิพพานโต "การวิเคราะห์อย่างสมบูรณ์ของการถ่ายเทความร้อนและมวลในแพคเบดวัสดุพรุนที่ไม่อิ่มตัวภายใต้สนามไฟฟ้า (EHD)" การประชุมวิชาการ เครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกลแห่ง ประเทศไทยครั้งที่ 20 (ME-NETT 20) จังหวัดนครราชสีมา18-20 ตุลาคม 2549

 18. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและทดลองสำหรับปัญหาการทำละลายในวัสดุพรุนที่ไม่อิ่มตัวขณะมีการถ่ายเทความร้อนและมวลสารข้ามขอบเขตที่เคลื่อนที่" การประชุมวิชาการเครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 (ME-NETT 19) จังหวัดภูเก็ต 19-21 ตุลาคม 2548

top

2005

 1. นุภาพ แย้มไตรพัฒน์ และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีสำหรับการพาแบบผสม (การพาแบบธรรมชาติ-การพาแบบบังคับ) ในขณะที่มีการไหลผ่านท่อรูปหน้าตัดสี่เหลี่ยมจตุรัส" การประชุมวิชาการเครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 (ME-NETT 18) จังหวัดภูเก็ต 19-21 ตุลาคม 2548

 2. สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย, ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, ดวงเดือน อาจองค์, นพวรรณ ดูงาม "การอบแห้งไม้ด้วยคลื่นไมโครเวฟโดยใช้เตาไมโครเวฟ ชนิดสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง" การประชุมวิชาการเครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 (ME-NETT 19) จังหวัดภูเก็ต 19-21 ตุลาคม 2548

 3. ณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ ณรงค์ศักดิ์ มากุล บุรฉัตร ฉัตรวีระ ดวงเดือน อาจองค์ และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การพัฒนากำลังอัดของซีเมนต์เพสต์ด้วยพลังงานไมโครเวฟโดยใช้เตาชนิดสายพานลำเลียงแบบต่อเนื่อง" การประชุมวิชาการ เครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 (ME-NETT 19) จังหวัดภูเก็ต 19-21 ตุลาคม 2548

 4. Watit Pakdee and Phadungsak Rattanadecho "Natural Convective Heat Transfer through Porous Media in Cavity due to Top Surface Convection" การประชุมวิชาการ เครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 (ME-NETT 19) จังหวัดภูเก็ต 19-21 ตุลาคม 2548

 5. D. Korthong and S. Chantasiriwan, Electrical energy saving from increasing set-point temperature of air-conditioner, 19th National Mechanical Engineering Conference, Prince Songkla University, Songkhla, 19-21 October 2005.

 6. Jearsiripongkul T. "Parameter estimation of the brake disk in a floating caliper disk brake with respect to low frequency squeal", The 19th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand, October 19-21, 2005.

top

2004

 1. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ,ดวงเดือน อาจองค์, ณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ, สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย, สุชนม์ ปิยโชติ "การวิเคราะห์กระบวนการให้ความร้อนในวัสดุไดอิเลคตริค โดยใช้เตาไมโครเวฟชนิดสายพานลำเลียงแบบต่อเนื่อง" การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 18 (ME-NETT 18) จังหวัดขอนแก่น 18-20 ตุลาคม 2547

 2. S. Chantasiriwan, "Using combined boundary element method and finite difference method to solve partial differential equations on Cartesian grids", 18th National Mechanical Engineering Conference, Khon Kaen University, Khon Kaen, 18-20 October 2004.

 3. S. Chantasiriwan, "Appropriate courseware for learning and teaching fluid mechanics", The Second Conference on Engineering Education, Sri Pathum University, Bangkok, 7 May 2004.

 4. Pakdee W., Mahalingam S. "Analysis of Turbulent Flames of Wildfire using Direct Numerical Simulation - Implication for Development of Predictive Capability of Wildfire Behavior". (2004) Proceedings of the 18th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 18). 18-20 October, Khonkaen, TSF45

top

2003

 1. วิโรจน์ ลิ่มตระการและ ปราโมทย์ เดชะอำไพ. 2546. "Adaptive Remeshing Technique for High-Speed Flow-Thermal-Structural Interaction", การประชุมวิชาการองค์กรเครือข่ายวิศวกรรมการบินและอวกาศ. ห้องประชุม อาคารห้องสมุด โรงเรียนนายเรืออากาศ, 13-14 กุมภาพันธ์ 2546.

 2. S. Chantasiriwan, Meshless methods : Future of engineering computations. 17th National Mechanical Engineering Conference, King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok, Bangkok, 15-17 October 2003.

 3. Kanchanomai, C. "Cyclic Deformation Behavior of Sn-Ag-Cu-Bi Solder", The Proceeding of 41st Kasetsart University Annual Conference, Bangkok, February 3-7, 2003, pp. 359-366.

 4. Kanchanomai, C. "Tensile Hold Time Effects on Low Cycle Fatigue Behavior and Mechanisms of Eutectic Sn-Pb Solder", The Proceeding of 41st Kasetsart University Annual Conference, Bangkok, February 3-7, 2003, pp. 16-22.

 5. วิโรจน์ ลิ่มตระการ และ ปราโมทย์ เดชะอำไพ. 2546. Adaptive Remeshing Technique for High-Speed Flow-Thermal-Structural Interaction, การประชุมวิชาการองค์กรเครือข่ายวิศวกรรมการบินและอวกาศ. ห้องประชุม อาคารห้องสมุด โรงเรียนนายเรืออากาศ, 13-14 กุมภาพันธ์ 2546.

 6. Phadungsak Ratanadecho "Simulation of a Two-Dimensional Channel Flow around Arbitrary Obstacle with the Lattice Boltzmann Method." Mechanical Engineering Network Thailand 17th Conference (ME-NETT 17), Prachinburee, Thailand, October, 2003

 7. Ratanadecho, P., "Simulation of a Two-Dimensional Channel Flow around Arbitrary Obstacle with the Lattice Boltzmann Method." Mechanical Engineering Network Thailand 17th Conference (ME-NETT 17), Pracheenburee, Thailand, October, 2003.

 8. Ratanadecho, P., "The Analysis of Drying Kinetics during Convective Drying of Granular Packed Bed ." Mechanical Engineering Network Thailand 17th Conference (ME-NETT 17), Pracheenburee, Thailand, October, 2003.

 9. Kanchanomai, C. "Cyclic Deformation Behavior of Sn-Ag-Cu-Bi Solder", The Proceeding of 41st Kasetsart University Annual Conference, Bangkok, February 3-7, 2003, pp. 359-366.

 10. Kanchanomai, C. "Tensile Hold Time Effects on Low Cycle Fatigue Behavior and Mechanisms of Eutectic Sn-Pb Solder", The Proceeding of 41st Kasetsart University Annual Conference, Bangkok, February 3-7, 2003, pp. 16-22. 11112002

 11. ดุลยโชติ ชลศึกษ์   "การออกแบบรูปร่างที่เหมาะสมของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลสำหรับหลายจุดทำงาน"  การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 (ME-NETT 17) จ. ปราจีนบุรี ตุลาคม 2546 บทความหมายเลข MM001 

top

2002

 1. Kanchanomai, C. and Y. Mutoh, "Lead-free Solders for Electronic Packaging", Mechanical Engineering Network of Thailand: The 16th Conference, Phuket, October 14-16, 2002, pp. 551-556.

 2. Kanchanomai, C. and Y. Mutoh, "Lead-free Solders for Electronic Packaging", Mechanical Engineering Network of Thailand: The 16th Conference, Phuket, October 14-16, 2002, pp. 551-556.

 3. Chantasiriwan, S. "Determination of heat transfer coefficient in axisymmetric system by inverse method. 16th National Mechanical Engineering Conference." King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok. 14-16 October, 2002. pp. 1-4.

 4. Ratanadecho, P., "Numerical Modelling of Microwave Induced Natural Convection Inside a Rectangular Wave Guide." IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT02). Bangkok, Thailand. December, 2002. pp. 474 - 479.

 5. Phadungsak Ratanadecho "The Interference between Electromagnetic Field and Dielectric Material during Microwave Drying of Porous Media Using a Rectangular Wave Guide (Theory and Experiment)." Mechanical Engineering Network Thailand 16th Conference (ME-NETT 16), Phuket, Thailand, October 2002, pp. 188-193

 6. Kanchanomai, C.; Miyashita, Y.; Hosokai, Y; Mutoh, Y. "Effect of Alloying Element on Low Cycle Fatigue Behavior of Sn-Ag System Solders." Proceedings of the 8th International Fatigue Congress. Stockholm, Sweden, EMAS. 2002. Vol. 5, pp. 2847 - 2854.

 7. Kanchanomai, C. and Y. Mutoh, "Lead-free Solders for Electronic Packaging", Mechanical Engineering Network of Thailand: The 16th Conference, Phuket, October 14-16, 2002, pp. 551-556.

top

2001

 1. Limtrakarn, W. and Dechaumphai, P. 2001. An explicit finite element method for inviscid compressible flow, Proceedings of the 15th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 15). vol. 1, Srinakharinwirot University, Bangkok, 28-30 November 2001, pp. CM 90-96.

 2. S. Chantasiriwan, Simplified model for steam temperature control in power plant. 15th National Mechanical Engineering Conference, Srinakharinwirot University, Bangkok, 28-30 November 2001.

 3. Limtrakarn, W. and Dechaumphai, P. 2001. An explicit finite element method for inviscid compressible flow, Proceedings of the 15th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 15). vol. 1, Srinakharinwirot University, Bangkok, 28-30 November 2001, pp. CM 90-96.

 4. Suraweth Krishnasreni, Pinai Thongsawatwong,Yuttana Kruahanchanpongse and Anuchit Chumsingh.2001.Design and Development on Oil palm Bunches Conveyor. International Conference: "20th ASEAN / 2nd APEC Seminar on Postharvest Technology". Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chaing Mai, Thailand. 11-14 September 2001.

 5. สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี, พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์, สนอง อมฤกษ์ และยุทธนา เครือหาญชาญพงศ์. 2544. การออกแบบเครื่องหยอดข้าวพ่วงรถแทรกเตอร์. การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. 25-26 มกราคม. หน้า 48- 60.

top

2000

 1. Phadungsak Ratanadecho "A Numerical and Experimental Study of Microwave Drying Using a Rectangular Wave Guide." Mechanical Engineering Network Thailand 14th Conference (ME-NETT 14), Chiangmai, November, 2000, pp. 497-499

 2. Cholaseuk, D., Srinivasan, V. and Modi, V., Robustness in optimum design of mechanical parts, Presented at the 2000 ASME Design Engineering Technical Conferences, Baltimore, Maryland. Paper number DETC2000/CIE-14652.

 3. พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ และจิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์. 2543. การออกแบบและพัฒนารถอเนกประสงค์ขนาด 5 แรงม้า เพื่อใช้ในการกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ย. การประชุมวิชาการอารักขาพืชครั้งที่ 4.

top

1999

 1. S. Chantasiriwan, Determining boundary heat flux from boundary temperature measurement. 13th National Mechanical Engineering Conference, King Mongkut's Institute of Technology Lad Krabang, Bangkok, 2-3 December 1999.

 2. สุชาติ พงษ์วดีรัตนกุล, พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ และ Yoshiharu Mutoh. 2542. ความแข็งแรงล้าของอะลูมินั่มอัลลอยด์แบบช้อทพีนนิ่ง อลูไมต์ และเคลือบนิกเกิล. บทความวิชาการเล่มที่ 2/2; การสัมมนาวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13. 2-3 ธันวาคม. หน้า 132-142.

 3. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ และ มิ่งศักดิ์ ตั้งตระกูล การนำไอน้ำที่ความดันต่ำกลับมาใช้ใหม่ด้วยอุปกรณ์สตีมอีเจคเตอร์และแบบจำลองวิเคราะห์การสูญเสียอย่างง่าย สัมมนาวิชาการวิศวกรรมเครื่องกล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 2-3 ธันวาคม 2542, พัทยา, ชลบุรี

1998

 1. Limtrakarn, W., Janphaisaeng, P. and Dechaumphai, P. 1998. Adaptive cell-centered finite element technique for compressible flows, Proceedings of the 12th National Academic Seminar on Mechanical Engineering. vol. 3, Chulalongkorn University, 11-13 November 1998, pp. 44-52.

 2. S. Chantasiriwan, The solution of the heat equation by the exodus method. 12th National Mechanical Engineering Conference, Chulalongkorn University, Bangkok, 11-13 November 1998.

 3.  Asavatesanupap, C. and Yongcharoen, W. Case Study of Energy Saving of VAV System for Office Building, The 12th conference of the mechanical engineering network of Thailand, November , Bangkok 1998, Thailand.

   

top

 

 

 

 Last update 03/30/2011

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th