วารสารระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติ การประชุมระดับนานาชาติ การประชุมระดับชาติ รายชื่อวารสารระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ
National Papers

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003


2011

 1. Kreewatcharin, T., Chaktranond, C. and Rattanadecho, P., "Effect of Electrods Arrangement on the Combined Hot-Air Flow and Electric Field Drying ", Journal of research and application in mechanucal engineering, 2011, Vol.1(1), pp. 63-76.

 2. Chantasiriwan, S., "Energy saving in centrifugal pumps by impeller trimming", KMUTT Journal of Research and Development, 2011, Vol. 34(1), pp. 4-18.

2010

 1. อนุชิต ปราบนคร พินัยทองสวัสดิ์วงศ์ นเรนทร บุญส่ง อภินันท์ ชุ่มสูงเนิน และ นิธิวัฒน์ ตองอ่อน "การพัฒนาเครื่องปอกมะละกอ" วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 2010 ปีที่ 16 ฉบับที่1 หน้า 30-34

 2. อนุชิต ปราบนคร พินัยทองสวัสดิ์วงศ์ นเรนทร บุญส่ง อภินันท์ ชุ่มสูงเนิน และ นิธิวัฒน์ ตองอ่อน "การพัฒนาเครื่องขูดมะละกอ" วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 2010 ปีที่ 16 ฉบับที่1 หน้า 35-38

 3. Ngamjareon, S., Pakdee, W. and Pattamaprom, C.,"The Effect of Storage Degradation of Plam-Stearin Biodiesel on Engine Performance and Exhaust Emission", Thammasat Int. J. Sc. Tech., 2010, Vol. 15 (Special Edition), pp.32-39

top

2009
 1. Chantasiriwan, S., "A More Accurate Method of Estimating Energy Saving by Variable-speed Control of Centrifugal Pump", KMUTT Journal of Research and Development, 2009, Vol. 32(2-3), pp. 203-210.

 2. Reepolmaha, S., Limtrakarn, W., Uthaisang-Tanechpongtamb, W., and Prompongsa, D., "Comparative Temperature at Corneal Endothelial Level between Ophthalmic Viscosurgical Device and Balanced Salt Solution during Phacoemulsification", Thai J. Ophthalmol, 2009, Vol.23(1), pp. xxx-xxx

top

2008

 1. Ampaipipatgul P., Sedsittichoke S., Phopli S. and Jearsiripongkul, T., "Axial vibration analysis of pivot bearing using LDV/SLDV and identification using FEM", KKU Research Journal, 2008, Vol.13(4), pp.423-429 .

 2. Phonpai T. and Jearsiripongkul, T., "FEA Simulation vibration of head gimbals assembly", KKU Research Journal, 2008, Vol.13(4), pp.435-439 .

 3. Limtrakarn, W., "Nodeless Variables Finite Element Method for 2D Heat Transfer Problems", KMUTT Research and Development Journal, 2008, Vol.31 (3), pp. xxx-xxx

 4. Krajarng, A., Limtrakarn, W., Reepolmaha, S. and U.T., W., "Primary Culture of Porcine Corneal Endothelial Cells: A tool for Molecular Investigation of Corneal Endothelial Function", Thai J. Ophtalmol, 2008, Vol. 22(2), pp. xxx-xxx

 5. สมชาติ ฉันทศิริวรรณ "ผลเฉลยของปัญหาการไหลที่ขับเคลื่อนด้วยแรงลอยตัว โดยใช้วิธีการจัดตำแหน่งจุดเฉพาะที่ ซึ่งมีฟังก์ชั่นมัลติควอดราติกเป็นฟังก์ชั่นฐานเชิงรัศมี" วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 หน้า xxx-xxx

top

2007

 1. Jearsiripongkul, T. "A simplified model of the floating caliper disk brake with respect to high frequency noise", Thammasat International Journal of Science and Technology (submitted).

 2. โศภิดา สังข์สุนทร และ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะห์กระบวนการถ่ายเทความร้อนและมวลสารในวัสดุพรุนที่ไม่อิ่มตัวโดยใช้ ไมโครเวฟ(อิทธิพลของ กำลังและ ความถี่ของคลื่นไมโครเวฟ ขนาดอนุภาค ความชื้นเริ่มต้น)" วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 2550 ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 หน้า 537-551

 3. สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และ ดวงเดือน อาจองค์ “การอบแห้งไม้ด้วยคลื่นไมโครเวฟโดยใช้เตาไมโครเวฟชนิดสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง” วารสารวิศวกรรมสถาน ฉบับวิจัยและพัฒนา 2550 ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 หน้า 63-69

 4. บุรฉัตร ฉัตรวีระ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ณรงค์ศักดิ์ มากุล ณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ และ ดวงเดือน อาจองค์ “การพัฒนากำลังอัดของมอร์ต้าร์ซีเมนต์ภายใต้การบ่มด้วยพลังงานไมโครเวฟ โดยใช้เตาชนิดสายพานลำเลียงแบบต่อเนื่อง”วารสารวิศวกรรมสถาน ฉบับวิจัยและพัฒนา 2550 ปีที่ 18 ฉบับที่ 4

top

2006

 1. Chantasiriwan, S., "Solutions of nonlinear Poisson problems by the method of fundamental solutions", KMUTT Research and Development Journal, 2006, Vol.29(2), pp. 131-142.

 2. Cholaseuk, D., "A Stress-Based Material Distribution Method for Optimum Shape Design of Mechanical Parts", Thammasat International Journal of Science and Technology,2006 Vol.11(3), pp. xxx-xxx

top

2005

 1. P. Rattanadecho and S. Wongwises, The Numerical and Experimental Investigation of Heat Transport and Water Infiltration in Granular Packed bed due to Supplied Hot Water (One- and -Two Dimensional Models), Thammasat International Journal of Science and Technology, 2005, Vol.10(3), pp 63-72.

 2. ดุลยโชติ ชลศึกษ์ "การออกแบบคานที่ทำจากวัสดุเชิงประกอบแบบเส้นใยต่อเนื่องทิศทางเดียว โดยการวางเส้นใยตามแนวเส้นทางของความเค้นหลัก" วารสารวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

top

2004

 1. Chantasiriwan, S., "Comparison of numerical methods for solving the convective-diffusive problem". KMUTT Research and Development Journal, 2004, Vol27(4), pp. 427-437.

 2. Jearsiripongkul T. and Hagedorn P., "Parametric stability analysis of a floating caliper disk brake", KKU Engineering Journal, 2004, Vol.31(3), pp. 299-308.

 3. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช "การวิเคราะห์กระบวนการอบแห้งในวัสดุพรุน (การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนและมวลสารในกระบวนการอบแห้งวัสดุพรุน) ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547 ฉบับที่ 2 หน้า 1-14

 4. Ratanadecho, P., "Simulation of Engineering Problem with Lattice Boltzmann Method (LBM), Journal of Research in Engineering and Technology, 2004, Vol.1(3), pp. 276-285.

top

2003

 1. อิศเรศ ธุชกัลยา, การวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดเปียกแบบไหลตัดกัน, วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, 2546, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2,
  หน้า 40-48

 2. Dhuchakallaya, I., "Irreversibility Analysis of Cross Flow Wet Heat Exchangers, " Journal Research & Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, 2003, Vol.14(2), pp. 40-48.

 3. Ratnadecho, P.,Practical Aspects of the Simulation of Two-Dimensional Flow Around Obstacle with Lattice Boltzmann Method (LBM), Thammasat Int. J. Sc. Tech. 2003, Vol.8(4), หน้า 27-35

 4. สมชาติฉันทศิริวรรณ, การจัดการกับเงื่อนไขขอบเขตที่ไม่ต่อเนื่องโดยอาศัยความเป็นไปได้อย่างเดียวของฟลักซ์ความร้อนในการใช้วิธี
  บาวน์ดะรีเอลิเมนต์แก้ปัญหาการนำความร้อน, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 2546, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, หน้า 269-279

top

2002

 1. สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี ,พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ ,สนอง อมฤกษ์ และยุทธนา เครือหาญชาญพงศ์. การออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดข้าวพ่วงรถแทรกเตอร์. วารสาร สวกท. (สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย), 2545. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2, หน้า 11-22.

 2. สมชาติ ฉันทศิริวรรณ, วิธีเลือกสำหรับคำนวณปริพันธ์ผสมในการแก้ปัญหาศักย์สามมิติด้วยวิธีการบาวน์ดะรีเอลิเมนต์, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 2545, ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, หน้า 305-321

 3. Chantasiriwan, S., "An alternative method for calculating mixed surface integrals in solving the three-dimensional potential problem by the boundary element method." KMUTT Research and development Journal, 2002, Vol.25(4). pp. 305-321.

top

2001

 1. สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี และ พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์. การออกแบบและพัฒนารถขนย้ายเพื่อการเกษตร. วารสารเทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตร 2544 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ISSN1513-7783) กองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร หน้า 17-30.

 2. สมชาติ ฉันทศิริวรรณ, การหาค่าการนำความร้อนที่ขึ้นกับอุณหภูมิในระบบการนำความร้อนสองมิติ,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 2544 ปีที่ 24
  ฉบับที่ 1 หน้า 17-30

 3. Somchart Chantasiriwan, Determination of Temperature-Dependent Thermal Conductivity in a Two-dimensional Heat Conduction System, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 2544 ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 หน้า 18-29

 4. Chantasiriwan, S., Determination of temperature-dependent thermal conductivity in a two-dimensional heat conduction system. KMUTT Research and development Journal, 2001, Vol24(1), pp. 17-29.

top

2000

 1. Chantasiriwan, S., Boundary Element Method for Solving the Two-dimensional Time-dependent Inverse Heat Conduction Problem,Thammasat Int. J. Sc. Tech., 2543, Vol.5(2), หน้า 64

 2. Chantasiriwan, S., Boundary element method for solving the two-dimensional time-dependent inverse heat conduction problem. Thammasat International Journal of Science and Technology, 2000, Vol5, pp. 64-71.

 3. Chantasiriwan, S., Boundary Element Method for solving the Two - dimensional Time-depent Inverse heat conduction problem, Thammasat International Journal of science and Technology, 2000, No.2 , pp. 64-71

top

1999

 1. วิโรจน์ ลิ่มตระการ และ ปราโมทย์ เดชะอำไพ "การวิเคราะห์ปัญหาสนามไฟฟ้าสถิตด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์" วารสาร กฟผ. 2542 ปีที่ 8,
  ฉบับที่ 1, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, หน้า 1-25.

 2. Dechaumphai, P. and Limtrakam, W., 1999, Analysis of electrostaic field problems by the finite element method, EGAT Journal. 1999, Vol.8,(1), pp. 10-25.

top

 

 

 Last update 03/05/2012

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th