ประกาศ
การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2553
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านประกาศมหาวิทยาลัย

ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต M.Eng. (ME) รับนักศึกษาจำนวน 20 คน
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ถึง 29 มีนาคม 2553 
 

การสมัคร

รับสมัครตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2553 สมัครได้โดยตรงที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ห้อง วศ.407 ชั้น 4 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3151 , 3041 โทรสาร 0-2564-3001-9 ต่อ 3049 โดยจะทำการคัดเลือกนักศึกษาด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์


หลักฐานที่ต้องใช้

1. สำเนา TRANSCRIPT จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
3. หนังสือคำรับรองของหัวหน้างาน หรืออาจารย์ จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 1” หรือ 2”  จำนวน 3 ใบ
6. คะแนน TU-GET

* หมายเหตุ เอกสารที่เป็นสำเนาขอให้เซ็นสำเนาถูกต้อง และเซ็นชื่อกำกับทุกแผ่น


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 เมษายน 2553
(ที่บอร์ดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ http://www.me.engr.tu.ac.th)

สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลสอบ
รายงานตัวภายใน
เปิดภาคการศึกษา
 วันที่ 7 เมษายน 2553
 วันที่ 23 เมษายน 2553
 วันที่ 23 เมษายน 2553
 วันที่ 14 มิถุนายน 2553

 

คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) เป็นหลักสูตร 39 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 2 ปี หลักสูตรนี้เน้นการวิจัยเป็นหลัก นักศึกษาจะเรียนรายวิชาต่างๆ รวม 21 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต (ดูรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่นี่) ซึ่งผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ควรศึกษางานวิจัยของคณาจารย์ในภาคฯ เพื่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาที่ทำวิจัยในเรื่องที่ผู้สมัครสนใจ คณาจารย์ในภาควิชาที่คาดว่าจะรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษานี้ได้แก่

อาจารย์

ตัวอย่างสาขาที่ทำการวิจัย

 1. ผศ. ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ Electrohydrodynamics, Computational Fluid Dynamics,  Microfluidics, Energy Conservation
 2. ผศ. ดร. ฉัตรชัย มานะดี Agricultural Machinery, Fluid Machinery
 3. รศ. ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์ Optimum design of mechanical parts and machines
 4. อ. ดร. อิศเรศ ธุชกัลยา Combustion simulation, Energy Technology
 5. อ. ดร. มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ Computational solid mechanics, Boundary element method
 6. รศ. พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ Agricultural Machinery Design
 7. อ. ดร. สัปปินันทน์ เอกอำพน Manufacturing System Design and Optimization, Process-based Cost Modeling
 8. ศ. ดร. สมชาติ ฉันทศิริวรรณ Boundary Element Method, Inverse Problems
 9. ผศ. ดร. วาทิต ภักดี Combustion, Computational Fluid Dynamics, Alternative fuel technology.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยของคณาจารย์ได้ที่เวปส่วนตัวของอาจารย์แต่ละท่าน และในหน้าผลงาน หรือจากเอกสารแนะนำงานวิจัย me_tu_research52.pdf (3.5 mb)
 

การสอบ TU-GET

โทร. 0 2696 9021, 0 2223 3758-9    จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครตามช่วงเวลาต่อไปนี้    

       ช่วงที่ 1/53   1 ม.ค. – 10 ม.ค.53 วันสอบ 31 มกราคม 2553

       ช่วงที่ 2/53   1 ก.พ. – 10 ก.พ.53 วันสอบ 28 กุมภาพันธ์ 2553

       ช่วงที่ 3/53   1 มี.ค. – 10 มี.ค.53 วันสอบ 28 มีนาคม 2553

 

 

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 03/05/2010

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th