สรุปผลงานประจำปี 2552

          ปี 2552 เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เรามีการพัฒนา และการริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ หลายๆอย่าง ปีนี้เรามีอาจารย์มาใหม่หนึ่งคน ทำให้เรามีอาจารย์ปฏิบัติงานอยู่ทั้งหมด 16 คน แยกตามวุฒิการศึกษาเป็น ป.เอก 13 คน, ป.โท 3 คน แยกตามตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ศ. 1 คน รศ. 4 คน ผศ. 9 คน และ อาจารย์ 2 คน
           เรามีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติจำนวน 11 บทความ ผลงานเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 16 บทความ และ ผลงานเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 22 บทความ มีผลงานตำรา 2 เล่ม มีบัณฑิตใหม่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปกติ) ระดับปริญญาตรี 46 คน และปริญญาโท 10 คน
           ในส่วนของนักศึกษาปัจจุบัน มีนักศึกษาระดับ ป.ตรีทุกชั้นปี รวม 137 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 48 คน โดยในระดับปริญญาตรีเราเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านทางภาคปฏิบัติ โครงงาน การวิจัย และกิจกรรมการแข่งขันทางวิศวกรรมต่างๆ รวมทั้งมีการเดินทางไปทัศนะศึกษาตามสถานประกอบการต่างๆ มากขึ้นกว่าปีก่อนๆ
           ขอขอบคุณภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท ตรีเพชร อิซูซุ เซล จำกัด ที่มอบเครื่องยนต์ดีเซลชุดใหม่ให้ใช้ในการเรียนการสอน และ บริษัท อัลไพน์ เทคโนโลยี ที่สนับสนุนอุปกรณ์ให้หน่วยวิจัย RCME

Happy New Year 2010 !
ME web admin


 

เรื่องเด่นในรอบปี


 
รางวัลที่ 1 ประเภทการออกแบบและพัฒนา จากการแสดงนวัตกรรมทางวิศวกรรมระดับอุดมศึกษา
ผลงาน รถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้กึ่งอัตโนมัติ ของ
ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ ได้รับ รางวัลที่ 1 ประเภทการออกแบบและพัฒนา จากการแสดงนวัตกรรมทางวิศวกรรมระดับอุดมศึกษา 2552 ในงานวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติ
 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดสุดยอดไอเดียอัจฉริยะ Brands Gen 2009
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ธีรพงศ์ สมุทรอัษฎงค์, เกรียงไกร ชินอ่อน, ประภัสสร นภาวรรณ และ ชลธิชา เงินท้วม ซึ่งมี ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขา Innovative Inventor จากผลงาน Lift & Walk
 


 

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คนที่ 2 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ รศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (รอการ โปรดเกล้าฯ ในปี 2553) ซึ่งจะทำให้ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีศาสตราจารย์เป็นคนที่สอง ต่อจาก ศ. ดร. สมชาติ ฉันทศิริวรรณ
 


 

รางวัลบทความดีเด่น จากการประชุม ME-NETT 23
ผลงานวิจัยของ RCME เรื่อง "การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำลองการรักษาเซลล์มะเร็งตับโดยใช้คลื่นไมโครเวฟผ่านท่อนำคลื่น" โดย พรทิพย์ แก่งอินทร์ และ รศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ได้รับรางวัลบทความดีเด่น สาขา Biomechanics จากการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ที่จังหวัดเชียงใหม่
 


 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวเบญจวรรณ แสงวิเชียร คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากวิทยานิพนธ์เรื่อง "พฤติกรรมการสึกหรอของเหล็กกล้าไร้สนิม 316L ผลิตด้วยกระบวนการขึ้นรูปโลหะผง" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชาวสวน กาญจโนมัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 

มธ. ทำผลงานได้ดีในการเข้าร่วมการแข่งขัน TSAE Auto Challenge เป็นปีแรก
ทีม TU Formers จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งรถเข้าร่วมแข่งขันใน ในรายการ TSAE Auto Challenge Student Formula 2010 ซึ่งเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน โดย TU Formers จบการแข่งขันด้วยคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 14 จาก 35 ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้ TU Formers เป็นทีมที่มีผลงานดีที่สุดในบรรดาทีมจากสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกในปีนี้จำนวน 4 ทีม แม้จะใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กกว่าทีมอื่น

 

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่
ปีนี้ภาควิชาฯได้อาจารย์ใหม่ไฟแรง มาเสริมทัพอีกหนึ่งคนคือ อ. ดร. สัปปินันทน์ เอกอำพล ซึ่งสำเร็จการศึกษา จาก  มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ คือ Massachusetts Institute of Technology (MIT) โดยอาจารย์จะมาสอนและวิจัยทางด้านการออกแบบเครื่องกล และด้านพลังงานทดแทน

   

บันทึกปี 2552

ม.ค. 52

มัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมการเลือกภาควิชา โดย ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นตัวแทนภาควิชาฯ ไปบรรยายให้นักศึกษารู้จัก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และทีมฟุตบอล Manchester United
 

ก.พ. 52 สัปดาห์วิชาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอโครงงานสู่สาธารณะชน โดยมีการจัดบอร์ด-โปสเตอร์ และนำผลงานไปแสดง ที่ชั้น 1 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์

พานักศึกษาดูงาน ม. ชินวัตร ผศ.ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ พานักศึกษาดูงานระบบและเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ที่มหาวิทยาลัยชินวัตร
 
มี.ค. 52 สัมนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปี 2552 ที่โรงแรมไอยสวรรค์ จ. ชลบุรี หลังจากสอบปลายภาค โดยมีการประชุมวางแผนงานประจำปี และถือโอกาสพักผ่อนไปในตัว
 
เม.ย. 52 สัมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ปีนี้คุยกันเรื่องการพัฒนาเรียนการสอนเป็นหลัก และให้คณาจารย์ได้ทัศนะศึกษาตามแก่งและถ้ำต่างๆ
 
พ.ค. 52 ต้อนรับอาจารย์ใหม่ อ. ดร. สัปปินันทน์ เอกอำพล ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา กลับมาเริ่มงานที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาระกิจแรกคือการเตรียมสอนวิชา กราฟิกวิศวกรรม ให้นักศึกษาภาคภาษาอังกฤษ
 
มิ.ย. 52 เปิดเทอม 1/52 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้มีโอกาศต้อนรับนักศึกษาปี 1 ด้วยวิชากราฟิกวิศวกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่งของวิศวกร วิชานี้เริ่มจากการคัดลายมือ สเกตภาพ ทำความเข้าใจภาพฉาย และลงมือเขียนแบบ
 
ก.ค. 52 สอบกลางภาค 1/52
 
ส.ค. 52 เทศกาลคุณภาพ เตรียมข้อมูลสรุปผลงานในรอบ ปี 51 เพื่อประเมินตนเอง ตามกลไกการประดันคุณภาพการศึกษา ปีนี้ภาควิชาประเมินตนเองได้ 3.86/5.00 สูงกว่าปี 50 (3.84)อยู่เล็กน้อย

งานรับปริญญา ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของภาควิชาฯ ทั้ง 56 คน

พานักศึกษาดูงานภาคเหนือ รศ.พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ พานักศึกษาดูงานในอุตสาหกรรมเกษตรบริเวณภาคเหนือ ได้แก่ บริษัทเครื่องจักรกลเกษตรไทย จ. พิษณุโลก, ศูนย์วิจัย เกษตรวิศวกรรม และกลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลไม้ จ. เชียงใหม่
 
ก.ย.-ต.ค. 52 เทศการเตรียมสอบและสอบปลายภาค 1/52

การแข่งขัน Brands Gen 2009 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งโครงงานเข้าประกวดในด้าน Innotive Innovation และเข้ารอบสิบทีมสุดทายทั้งสองทีม จากทั้งหมด 100 ทีมที่ผ่านรอบแรก โดยผลการตัดสินรอบสุดท้ายผลงาน Lift & Walk ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
 
พ.ย. 52 เปิดเทอม 2/52
การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23
จังหวัดเชียงใหม่ ภาควิชาฯส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมจำนวน 14 บทความ และได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม 1 บทความ

การแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2010 - Student Formula นักศึกษาภาคฯเครื่องกล สร้างรถแข่งเข้าร่วมการแข่งขันเป็นปีแรก และได้ผลที่น่าพอใจ
 
ธ.ค. 52 สอบกลางภาค 2/52

พานักศึกษาดูงานโรงปูน ผศ.ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ พานักศึกษาดูงานระบบและเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม ที่โรงงานปูนซีเมนต์ แก่งคอย

             

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 01/04/2011

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th