ผลงานวิจัยของ ศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
1 ใน 8 โครงการวิจัยเด่น ระดับ Outstanding ของ สกว. ประจำปี 2553

      ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะจัดให้มีการประชุมประจำปี “นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 10 ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 14 – วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 คน นั้น และเนื่องจากฝ่ายวิชาการ สกว. ได้สนับสนุนโครงการการสร้างกำลังคนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมมาระยะหนึ่งแล้ว จึงได้คัดเลือกโครงการของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยอยู่ในเกณฑ์ระดับ Outstanding จากโครงการวิจัยทั้งหมดนับร้อยโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. ซึ่งปรากฏว่าโครงการวิจัยเรื่อง “Design and Analysis of the Commercialized Drier Processing Using a Combined Unsymmetrical Double-Feed Electromagnetic wave and Vacuum System” โดย ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันเป็น วุฒิเมธีวิจัย สกว. ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 โครงการวิจัยเด่นระดับ Outstanding ของ สกว. ประจำปี 2553 สำหรับโครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยเชิงสหวิทยาการเคยผ่านการคัดเลือกและได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. ด้วยงบประมาณในระดับที่ 1 จำนวน 3 ล้านบาทเมื่อ ปี 2551 โดยดัชนีชี้วัดชี้วัดความสำเร็จและความโดดเด่นของโครงการนี้ที่ผ่านการประเมินของสกว. ในหลายมิติคือ

(1) ได้เครื่องต้นแบบของระบบซึ่งเป็น ผลงานชิ้นแรกของประเทศไทย และได้นำไปใช้ประโยชน์ ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงและผลงานวิจัยสามารถจดสิทธิบัตรเป็นของคนไทยได้ (ปัจจุบันได้จดสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้ว)
(2) ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน และทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมไทยและศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก
(3) สามารถผลิตบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) และส่งเสริมทักษะให้นักวิจัยรุ่นใหม่หลายคน
(4) ผลของงานวิจัยในเชิง Basic Research ของโครงการวิจัยนี้ ได้ถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิจัยในระดับนานาชาติที่มี Impact Factor รวม 3 รายการ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ ชื่อเสียงผลงานวิจัยไทยในระดับนานาชาติ

    สำหรับผลงานวิจัยโครงการนี้ ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอเป็นพิเศษ ในการประชุมประจำปี “นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 10 ดังที่กล่าวข้างต้น เพื่อให้ประชาคมวิจัยประจักษ์ว่างานวิจัยพื้นฐานเชิงลึกสามารถนำมาต่อยอดพัฒนาไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในภาคอุตสาหกรรมได้ สำหรับนักวิจัยเจ้าของโครงการวิจัยอีก 7 ท่านที่ผ่านการคัดเลือกเป็นโครงการวิจัยเด่นระดับ Outstanding คือ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (มจธ.) รศ.ดร.ชาคริต สิริสิงห (ม. มหิดล) รศ.ดร. อิสระชัย งามหรู (ม.ลาดกระบัง) รศ.ดร. สันติ แม้นศิริ ( ม.ขอนแก่น) รศ.ดร. สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา (มจธ.) รศ.ดร. กอบวุฒิ รุจิจนากุล (ม. เชียงใหม่)และ รศ.ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ (ม. ศิลปกร)

Commercialized Drier Processing Using a Combined Unsymmetrical
Double-Feed Electromagnetic wave and Vacuum System (RCME/TU)
 

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 10/07/2010

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th