ประกาศ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554
 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้วยวิธีปกติ และวิธีโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 54

(1) การรับเข้าด้วยวิธีปกติ: สอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว ไม่มีการสอบข้อเขียน
คุณสมบัติ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วท.บ) อุตสาหกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.บ) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.2 ในกรณีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.2 ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
3. มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษทางวินัยสำหรับนักศึกษา

(2) การรับเข้าด้วยวิธีโควต้าพิเศษ: พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาโดยตรง ไม่มีการทดสอบเชิงวิชาการ
คุณสมบัติ เช่นเดียวกับกรณีรับเข้าด้วยวิธีปกติ ยกเว้นในข้อ (2) ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.5

ปริญญาที่ได้ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 1. ใบสมัครที่กรอกให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายสี หรือขาว - ดำ ขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว
 2. สำเนา TRANSCRIPT จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะจบ จำนวน 1 ชุด
 4. หนังสือคำรับรองของหัวหน้างาน หรืออาจารย์ จำนวน 2 ชุด
 5. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
 6. ผลการสอบทดสอบภาษาอังกฤษ TU GET หรือ TOEFL หรือ IELTS ที่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (ได้คะแนนเท่าไหร่ก็ได้)

สมัครและสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2554 ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ห้อง วศ.407 ชั้น 4 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3143 , 3041 โทรสาร 0-2564-3023

หมายเหตุ มีทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในภาคการศึกษาแรก

Download ใบสมัครได้ที่นี่
 

 

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 01/12/2012

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ 0-2564-3023 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th