ทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจากคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ
 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้รับการสนับสนุนทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นจำนวนเงินกว่า 20 ล้านบาท  ซึ่งภาควิชาฯจะจัดสรรงบประมาณบางส่วนเป็นทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 4 ทุน และทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 7 ทุน โดยนักศึกษาปัจจุบัน และผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประสงค์จะขอรับทุนในภาคการศึกษา 1/2554 สามารถสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2554 ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ห้อง วศ.407 ชั้น 4 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3143 , 3041 โทรสาร 0-2564-3023
 

 

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 01/12/2012

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ 0-2564-3023 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th