นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล จาก iCREATe 2012 ที่ประเทศสิงคโปร์

ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2555ได้มีการจัดการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ ในงาน International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (iCREATe) 2012 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ร่วมกับ Singapore Therapeutic, Assistive & Rehabilitative Technology (START) Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นผู้สนับสนุนโครงการซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษาระดับนานาชาติได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการนำเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการรวมถึงการเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการสนับสนุนให้นักวิจัยหรือหน่วยงานต่างๆนำผลงานการวิจัยที่มีไปต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์แก่คนพิการต่อไปโดยที่ในปีนี้ได้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 แล้วภายในงานประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ

1. การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยและการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Seminars, Presentation, and Workshop)

2. การจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อแสดงผลงานวิจัยพัฒนา สิ่งประดิษฐ์สินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชนสถาบันและหน่วยงาน

3.การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการของนิสิต นักศึกษา (Student Design Challenge: SDC) ซึ่งถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลยทีเดียว และปีนี้ประเทศไทยได้คัดเลือกโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการจำนวน 9 ทีม เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งมาจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ จีน

ในการประกวดโครงงานครั้งนี้ กลุ่มวิจัย CED2 (Creative Engineering Design and Development Laboratory) เป็นตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยจำนวน 2 ทีมจาก 9 ทีม โดยทั้งสองต่างได้รับรางวัลจากการประกวดติดมือกลับมาทั้ง 2 ทีม ดังต่อไปนี้

ทีม IWalk
ได้รับรางวัล Best poster เป็นรางวัลในเรื่องของการนำเสนอผลงานในรูปแบบของ poster ที่สามารถสื่อถึงตัวงานชัดเจน ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รายละเอียดของตัวงาน หรือหลักการและที่มาของตัว รวมถึงในด้านความสวยงาม
สมาชิกทีม IWalk ประกอบด้วย
     นาย ธีรพงศ์ สมุทรอัษฎงค์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
     นางสาว พัสตาภรณ์ เสือสา นักศึกษาปริญญาตรี โครงการ TEPE ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
     นางสาว ฐิติภา สุวรรณชาศรี นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
     นาย ชัยพร นันทกิจ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
     อาจารย์ ดร.พัชรี คุณค้ำชู ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์

ทีม Cp-steper
ได้รับรางวัล Merit Award และรางวัล Peer’s Choice Award เป็นรางวัลที่ผู้เข้าชมงานและผู้เข้าร่วมแข่งขันโหวตให้
สมาชิกทีม Cp-steper ประกอบด้วย
     นางสาว เมวลี จิโรจนนุกูล นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
     นางสาว กรณพัฒน์ ยันต์โกเศศ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
     นาย เชาว์วุฒิ จักรเพชร นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่เวปไซต์ของ iCREATe >>

IWalkCp-steper
 

     
ประมวลภาพ iCREATe 2012
       
       
       
 
       

 
 

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 08/17/2012

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th