นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ในงาน i-CREATe 2014 ณ ประเทศสิงคโปร์ 

ในวันที่ 21-23 สิงหาคม 2557 ได้มีการจัดการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ ในงาน International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe) 2014 โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( NECTEC ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ร่วมกับ Singapore Therapeutic, Assistive & Rehabilitative Technology (START) Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นผู้สนับสนุนโครงการซึ่งโครงการ
 

กลุ่มวิจัย CED2 (Creative Engineering Design and Development Laboratory) ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยจำนวน 2 ทีม ได้แก่
 

1)  ทีม HALs : Home Auto Lift System อุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้ารถยนต์ โดยพัฒนาจากต้นแบบตัวเก่าที่ส่งเข้าแข่งขันในปีที่แล้ว เพื่อให้ผู้ใช้สะดวกสบาย และมีความปลอดภัยมากขึ้น

สมาชิกในทีมได้แก่
  นางสาวฐิติวรดา เขียวประเสริฐ 5410610181 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4
  นายดนูพัฒน์ รัตนบันรินทร์ 5510612848 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3
  นายพัชรพล ธรรมรุ่งโรจน์ 5510613077 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3
  นายชัชนันท์ ทรัพย์อุดมกุล 5510750135 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ TEPPE ปีที่ 3
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ อ.จักรพันธ์ ชวนอาษา
 

 

2)  ทีม Tilt Stepper อุปกรณ์ที่ช่วยชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อขา เพื่อเตรียมการฝึกเดิน

สมาชิกในทีมได้แก่
   นางสาวศิรินทร์ทิพย์ งามธโนปจัย 5310610893 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 5
   นายบยองฮุน ปาร์ค 5410755713 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า TEPPE ชั้นปีที่ 4
   นางสาวกันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์ 5412682089 คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4
   นายพงษ์สิทธิ์ มิสา 5510610255 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3
อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ อ.ดร.พัชรี คุณค้ำชู
 

ผลการแข่งขัน ทีม HALS สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขาเทคโนโลยี แล้วได้รับพระราชทานรางวัลกับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557
 

 

 

 Last update 09/09/2557

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th