เกี่ยวกับภาคฯ

ประวัติความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2532 โดยเป็นคณะที่ 10 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งที่ 9 ในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยเริ่มมีการจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 เป็นต้นมา ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นภาควิชาที่เปิดเป็นลำดับที่ 5 ของคณะฯ โดยเริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 (น.ศ. เข้าภาคฯเครื่องกล ในปี 2539)


รายนามหัวหน้าภาควิชาฯจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีดังนี้
           - 2538 ผศ.สุนีย์ คูวัฒนาชัย
 2538 - 2545 ผศ. เกียรติขจร สุเวทเวทิน
 2545 - 2548 ผศ. ดร. วิทวัส ศตสุข
 2548 - 2551 รศ. พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์
 2551 - 2557 รศ. ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์
 2557 - 2558 ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
 2558 - 2560 ผศ.ดร. กริช เจียมจิโรจน์
 2560 - 2561 ผศ.ดร.มนต์ชัย พฤกษวิไลเลิศ
 2561 - 2564 ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
 2564 - ปัจจุบัน ผศ.ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย

การเรียนการสอน

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีการเติบโตมาตามลำดับจนในปัจจุบัน ภาควิชาฯเปิดการเรียนการสอนทั้งระดับ ปริญญาตรี โท และเอก โดยรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีละ 60 คน นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ปีละประมาณ 20 คน นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (TEP/TEPE) ชั้นปีละประมาณ 30 คน


ทรัพยากร

ปัจจุบันภาควิชาฯ มีคณาจารย์รวม 23 คน และบุคคลากรสายสนับสนุน 5 คน โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ห้อง 407 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติดำเนินการในอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ขนาด 2,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ปฏิบัติการวิจัยอีกประมาณ 2,000 ตารางเมตร บนชั้น 3 ของอาคารวิจัย โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์อันทันสมัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลและภาคเอกชน สำหรับการเรียนการสอน และการวิจัย ในทุกสาขาทางวิศวกรรมเครื่องกล