หลักสูตรปริญญาตรี

นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกำหนดของหลักสูตรดังนี้

 1. วิชาศึกษาทั่วไป - 30 หน่วยกิต
 2. วิชาเฉพาะ - 106 หน่วยกิต
  1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน - 25 หน่วยกิต
   1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ - 18 หน่วยกิต
   2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม - 7 หน่วยกิต
  2. วิชาเฉพาะด้าน - 81 หน่วยกิต
   1. กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม - 69 หน่วยกิต
   2. กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม - 12 หน่วยกิต
 3. วิชาเลือกเสรี - 6 หน่วยกิต

รวม - 142 หน่วยกิต

โครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา
การสร้างแบบจำลองสารสนเทศ 3 มิติงานระบบทางสุขาภิบาลของอาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.วิทวัส ศตสุข
การสร้างแบบจำลองสารสนเทศ 3 มิติงานระบบทางด้านปรับอากาศ,ดับเพลิง,ไฟฟ้าของอาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.วิทวัส ศตสุข
การลดน้ำหนักชิ้นส่วนของรถแข่งฟอร์มูลาด้วยวิธีการออกแบบรูปร่างที่เหมาะสมที่สุด รศ.ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์
ออกแบบและพัฒนา cycloid motor สำหรับการควบคุมแขนกลช่วงล่าง ผศ.ดร.กริช เจียมจิโรจน์
ออกแบบและพัฒนา cycloid motor สำหรับการควบคุมแขนกลช่วงบน ผศ.ดร.กริช เจียมจิโรจน์
ระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์จิ๋วด้วยสนามแม่เหล็ก อ.ดร.ลลิต์ภัทร มานะมั่นชัยพร
การศึกษากระบวนการอัดรีดของของไหลนอน-นิวโตเนียน รศ.ดร.วาทิต ภักดี
หุ่นยนต์สำรวจ อ.ดร.ลลิต์ภัทร มานะมั่นชัยพร
การอบแห้งสมุนไพรด้วยระบบไมโครเวฟสุญญากาศ (กรณีศึกษา : ขิงและมันสำปะหลัง) ผศ.ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย
ระบบตรวจวัดอัตราการหายใจโดยใช้เซนเซอร์ตรวจวัดความเร่งและวัดเสียง ผศ.ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์
การเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งแบบลมร้อนด้วยการไหลหมุนวนจากสนามไฟฟ้าแรงดันสูง รศ.ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์
การสร้างและทดสอบระบบระบายความร้อนของชุดแบตเตอรี่ด้วยอากาศและสเปรย์ละอองฝอย รศ.ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา
การออกแบบแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยการจำลองการปั๊มขึ้นรูป รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ
พัฒนาหุ่นยนต์สามก้านโยงใช้งานร่วมกับระบบการวิเคราะห์ภาพที่ประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์ ผศ.ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์
การศึกษาเชิงตัวเลขการถ่ายเทความร้อนและมวลของเนื้อเยื่อภายใต้แหล่งพลังงานเลเซอร์ที่เคลื่อนที่ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
การพัฒนาชิ้นส่วนเสริมตัวเรือเพื่อช่วยลดขนาดคลื่นจากหัวเรือ รศ.ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์
การจำลองการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ ศ.ดร.สมชาติ ฉันทศิริวรรณ
การวิเคราะห์ความเสียหายของจานเบรครถยนต์ที่เกิดจากความร้อน ผศ.ดร.มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ
การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับเด็กพิการทางสมอง ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์กายภาพบำบัดแขนแบบ bilateral สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
การบริหารจัดการแรงดันน้ำให้เหมาะสมโดยควบคุมความดันอัตโนมัติ รศ.ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา
การอบแห้งสมุนไพรด้วยเครื่องไมโครเวฟอเนกประสงค์แบบสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง (กรณีศึกษา : ขมิ้นชัน ขิง และมันสำปะหลัง) ผศ.ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย
การศึกษาเชิงตัวเลขของอัดกิริยาระหว่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและวัสดุชีวภาพ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
การวิจัยศึกษาประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลโดยใช้ LABVIEW รศ.ดร.ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ
ศึกษาปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชไข่น้ำ : ชนิดของปุ๋ย ความเข้มแสง และชนิดของแสง รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ
การออกแบบและสร้างเครื่องแช่น้ำเย็นขนาดพกพา ด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกส์โมดูล รศ.ดร.ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ
ออกแบบและพัฒนา Lower Limb Hanging Robot รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ

เอกสารเเนบ