เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ

Naowarat Boonthanasarn
เนาวรัตน์ บุญธนะสาร

เลขานุการภาควิชาฯ

Office: 407, Administration building
Phone: +66-(0)-2564-3001 - 9 Ext. 3151
Fax: +66-(0)-2564-3023
Email: bnaowarat@engr.tu.ac.th

Yuwadee Benmart Bauer
ยุวดี เบ็ญมาศ เบาเออร์

ผู้ช่วยเลขานุการภาควิชาฯ

Office: 407, Administration building
Phone: +66-(0)-2564-3001 - 9 Ext. 3041
Fax: +66-(0)-2564-3023
Email: byuwadee@engr.tu.ac.th

Kakanun Thammatanta
คคนันต์ ธรรมทันตา

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

Office: Mechanical Workshop building
Phone: +66-(0)-2564-3001 - 9 Ext. 3157
Fax: +66-(0)-2564-3023
Email: tkakanun@engr.tu.ac.th

Phairoj Tuppum
ไพโรจน์ ทับพุ่ม

ช่างเครื่องยนต์ชำนาญงานพิเศษ

Office: Mechanical Workshop building
Phone: +66-(0)-2564-3001 - 9 Ext. 3155
Fax: +66-(0)-2564-3023
Email: tphairoj@engr.tu.ac.thh

Nitiwat Tongon
นิธิวัฒน์ ตองอ่อน

ช่างเครื่องยนต์ชำนาญงาน

Office: Mechanical Workshop building
Phone: +66-(0)-2564-3001 - 9 Ext. 3156
Fax: +66-(0)-2564-3023
Email: tnitiwat@engr.tu.ac.th

Acting Sub Lt. Mongkon Kananont
ว่าที่ร้อยตรี มงคล คณานนท์

วิศวกรปฏิบัติการ

Office: Mechanical Workshop building
Phone: +66-(0)-2564-3001 - 9 Ext. 3155
Fax: +66-(0)-2564-3023
Email: kmongkon@engr.tu.ac.th