หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกำหนดของหลักสูตรดังนี้

 • ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
  • วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
 • ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
  • หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
  • วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต
 • แผน 2 แบบวิชาชีพ (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
  • หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาบังคับเลือก 9 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
  • สารนิพนธ์/ ค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
 • แผน 1 แบบวิชาการ

วิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก

Year Name Thesis Advisor
2014 นายนิติกร นรภัยพิพากษา การศึกษาการล้าแบบขัดถูด้วยการคำนวณเชิงตัวเลขและการทดลอง: การไถลสัมพัทธ์ ทิศทางการขยายตัวของรอยร้าว และอายุการล้า ศ.ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย
2014 นายอาณัติ หาทรัพย์ โครงสร้างจุลภาคและพฤติกรรมเชิงกลของข้อต่อแล่นประสานโลหะผสมทองแดง ศ.ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย
2013 นายคมกฤษณ์ ชัยโย การศึกษาเชิงตัวเลขและทดลองของการอบแห้งวัสดุพรุนโดยใช้พลังงานไมโครเวฟร่วมกับระบบสุญญากาศ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2013 นายเสกสรร สุทธิสงค์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและทดลองการถ่ายเทความร้อนและการซึมผ่านของน้ำในชั้นวัสดุพรุน ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2013 นางสาวโศภิดา สังข์สุนทร การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีของการถ่ายเทความร้อน มวลและความดัน ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2013 นางสาวพรทิพย์ แก่งอินทร์ การจำลองเชิงตัวเลขของการรักษาโรคมะเร็งในเนื้อเยื่่ือชีวภาพ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2013 พันตรีหญิง สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา การควบคุมการไหลของอากาศในท่อสี่เหลี่ยมดดวยผลของอิเล็กโทร ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และ รศ.ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์
2012 นายก่อศักดิ์ อาชวกร การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของไพวอทแบริ่งที่มีผลต่อการสั่นสะเทือนของแขนยึดหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล
2012 ปิยะมน พัวพงศกร ความเสียหายที่ขึ้นกับเวลาของโฟมพอลิไวนิลคลอไรด์แบบเซลล์ปิด ศ.ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย
2011 นางสาววราภรณ์ กลิ่นบุญ การวิเคราะห์การพาความร้อนแบบธรรมชาติภายในวัสดุไดอิเล็กตริกที่ขับเคลื่อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ โดยใช้ท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม (ทฤษฎีและการทดลอง) ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2011 นายณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและทดลองของกระบวนการถ่ายเทความร้อนและมวลสารในวัสดุพรุนคอนกรีตภายใต้พลังงานไมโครเวฟ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2011 นายธีรพจน์ เวศพันธุ์ The influence of electromagnetic wave on transport phenomena in tissue membrane ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2010 นายสมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย การศึกษากระบวนการอบแห้งวัสดุไดอิเล็กตริกโดยใช้ระบบไมโครเวฟชนิดป้อนคลื่นหลายตำแหน่งร่วมกับระบบสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2010 นายรัฐศักดิ์ พรหมมาศ การวิเคราะห์ค่าพลังงานและเอกเซอร์จีในกระบวนการอบแห่ง ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

วิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาโท

Year Name Thesis Advisor
2022 ชนิกา พิลามา แนวทางการศึกษาและการจัดการตู้ลิฟต์โดยสาร แบบ 2 แกน โดยใช้หลักการทางพันธุกรรม ผศ.ดร.กริช เจียมจิโรจน์
2022 ธนชัย อบเชย การศึกษาทดลองและการสร้างแบบจำลองในสองมิติของการสกัดกัญชาโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ของไหลยิ่งยวด รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ
2022 พีรพล อมรสรรถศิลป์ การออกแบบเหล็กดามกระดูกขาแมวด้วยวิธีการโทโพโลยีออฟติไมเซชั่น ผศ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
2022 อาบุล กาเชม ตาห์มิด ชาเรียร์ การออกแบบและพัฒนาระบบติดตามแสงอาทิตย์เชิงกล รศ.ดร.สัปปินันทน์ เอกอำพน
2021 ธรินทร กล้าหาญ การศึกษาผลของการใช้ตัวกรองซ้ำที่มีต่อการถ่ายโอนมวลผ่านตัวกรองในกระบวนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รศ.ดร.วาทิต ภักดี*
2021 ภัทร์ชนิดา สีนวล ตัวประกอบความเข้มของความเค้นของท่อร่วมศูนย์กลางและเยื้องศูนย์กลางระหว่างผิวด้านนอกและผิวด้านใน ซึ่งมีรอยร้าวตามแนวยาวที่ ผนังด้านใน และรับความดันภายใน ศ.ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย
2021 พรพรหม พาหุบุตร การศึกษาการตอบสนองของลูกระนาดชะลอความเร็วอัตโนมัติโดยใช้กลไกลูกตุ้ม รศ.ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์
2020 นวพล ไตรพันธ์วณิช การศึกษาพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนระหว่างปรากฏการณ์อุณหภูมิผกผัน ผศ.ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย
2020 กิตติธัช รัตนโชติ ระบบการให้แสงประดิษฐ์สำหรับต้นอ่อนทานตะวัน ผศ.ดร.ฉัตรชัย มานะดี
2020 กิตติธัช ยินเยื้อน การออกแบบสร้างและทดลองเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบสเตอร์ลิงที่ใช้อากาศอัดเป็นสารทำงาน รศ.ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา
2020 พัชรพล จิระพงศ์วัฒนา กระสอบทรายอัจฉริยะสำหรับกีฬาต่อสู้ ผศ.ดร.จักร ชวนอาษา
2020 เมธาสิทธิ์ เกียรติ์ชัยภา การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์กายภาพแขนผ่านกลไกสะท้อนแบบสมมาตร ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
2020 ณัฐพล พีรวุฒิ หัวหุ่นยนต์ขยับรูปปากตามเสียงภาษาไทยได้เหมือนจริง ผศ.ดร.จักร ชวนอาษา
2020 กษิดิ์เดช เกษมณี การออกแบบและพัฒนาสายการปอกผลมะพร้าวอ่อน ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
2019 ณัฏฐา กัลยาประสิทธิ์ ผลกระทบขององศาการวางมุมของแผ่นกั้นและลักษณะของแผ่นกั้นที่มีผลต่อสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนในระบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดเปลือกและท่อ ผศ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
2019 กชพร ถาดสูงเนิน ผลกระทบของความเค้นตกค้างที่มีต่อขนาดวิกฤติของตำหนิเริ่มต้น ในรอยเชื่อมชนวาบของรางรถไฟ ศ.ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย
2018 Rangsan Wannapop Developed hydraulic simulation model for water distribution networks using EPANET Assoc. Prof. Dr. Thira Jearsiripongkul & Asst. Prof. Dr. Krit Jiamjiroch
2017 วิกร ธนรัตฉัตร การออกแบบและพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ รศ.ดร.สัปปินันทน์ เอกอำพน
2017 พิรงรอง นิลพงษ์ การศึกษาและออกแบบระบบระบายความร้อนและความชื้นจากการเก็บรักษาข้าวเปลือก ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
2017 อภิสิทธิ์ แก้วหนู การลดการสั่นสะเทือนของเครื่องประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการต้านการสั่นสะเทือนแบบแอคทีฟโดยใช้ตัวขับเปียโซ ผศ.ดร.จักร ชวนอาษา
2017 กิจวณิชย์ สุขเจริญ การทดลองและการคำนวณเชิงตัวเลขของการผ่อนคลายความเค้นของยางรองแท่นเครื่อง ศ.ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย
2017 พรเทพ พัฒนาวณิชกุล การศึกษาปัญหาเชิงตัวเลขของการไหลและการถ่ายเทความร้อนในสภาวะไม่อยู่ตัวของแก๊สทวิภาคฮีเลียม-ซีนอนที่อัดตัวได้ผ่านช่องวัสดุพรุนภายใต้อิทธิพลของสนามแม่เหล็ก รศ.ดร.วาทิต ภักดี
2017 สถิระพร กอกสูงเนิน แบบจำลอง 2 มิติของหลอดเลือดหัวใจตีบตันที่ได้รับการทำบายพาส : ผลของการบีบตัวของหัวใจและสมบัติของเลือดต่อผนังหลอดเลือดที่ยืดหยุ่นได้ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2017 เจนวิทย์ ชื่นวิทยาพร เครื่องทดสอบการล้าจากการดัดแบบควบคุมแรงเหวี่ยง : ออกแบบ สร้าง และตรวจสอบความถูกต้อง ศ.ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย
2017 ณัฐวีร์ เพ็งพุ่ม การจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการแพร่กระจายของความเข้มข้น ภายใต้อิทธิพลของการพาความร้อนภายในโรงงานอุตสาหกรรม ผศ.ดร.สมศักดิ์ วง์ประดับไชย
2017 นิธิ ไทรชมภู การเพิ่มสมรรถนะในกระบวนการรักษาด้วยไมโครเวฟเชิงความร้อนในก้อนมะเร็งตับโดยใช้อนุภาคนาโน : ทฤษฎีบทอยู่บนพื้นฐานของวัสดุพรุน ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2016 วรัตถ์ สิทธิ์เหล่าถาวร การออกแบบโครงช่วยฝึกเดินที่มีระบบพยุงน้ำหนักบางส่วน สำหรับผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวด้านการเดิน ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
2016 นายมูฮำมัด ทรงชาติ เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นในแม่น้ำเจ้าพระยาแบบประหยัด ผศ.ดร.มนต์ชัย พฤกษ์ววิไลเลิศ
2015 นายวิโรจน์ ตรีมงคล การพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดมะขาม รศ.ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์*
2015 นายภัทรพล เลิศพัชรีกุล การประเมินศักยภาพพลังงานคลื่นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาของประเทศไทยในช่วงจังหวัดนนทบุรีถึงกรุงเทพฯ ผศ.ดร.มนต์ชัย พฤกษ์ววิไลเลิศ
2015 ทศพร กลิ่นมาลี ผลกระทบของความชื้นชานอ้อยต่อประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ ศ.ดร.สมชาติ ฉันทศิริวรรณ
2015 ปรัชญาพร ดวงคำ การพัฒนาเครื่องพิมพ์ต้นแบบสามมิติจากวัสดุผงและการศึกษาพารามิเตอร์ ในการพิมพ์ :กรณีศึกษาไนลอน 618-s ผศ.ดร.กริช เจียมจิโรจน์
2015 วศิน ชัยโรจน์นิพัฒน์ การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นนิ่ง สำหรับการประยุกต์ใช้งานกับการทำความเย็น รศ.ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา
2015 นายศิระ เลิศวิริยจิตต์ การวิเคราะห์การอบแห้งและศึกษาคุณสมบัติของซีเมนต์เพสต์โดยใช้เครื่องไมโครเวฟ ป้อนคลื่นสองตำแหน่งแบบไม่สมมาตรร่วมกับระบบสุญญากาศ ผศ.ดร.สมศักดิ์ วง์ประดับไชย
2015 จิตรภาณุ กุลทอง การเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการรักษามะเร็งตับโดยเติมอนุภาคนาโน (แบบจำลองวัสดุพรุนชนิดไม่สมดุลทางความร้อน) ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2015 นายสิทธิโชค พัลลับโพธิ์ การพัฒนาแบบจำลองเพื่อควบคุมชุดทดลองลูกตุ้มผกผันแบบสองก้านที่มีจุดหมุนเคลื่อนที่ด้วยตัวควบคุมแบบ H-infinity รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล
2014 นางสาวปุณยวีร์ ปฐมโฆษิตเสถียร การพัฒนาโปรแกรมใช้สำหรับวิเคราะห์พลังงานและค่าใช้จ่ายในกระบวนการ ทางวิศวกรรม กรณีศึกษาการอบแห้ง วัสดุพรุนแบบไม่อิ่มตัวโดยใช้ด้วยระบบ ไมโครเวฟชนิดป้อนคลื่นหลายตำแหน่งที่ไม่สมมาตร ร่วมกับระบบลมร้อนแบบ สายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง ผศ.ดร.สมศักดิ์ วง์ประดับไชย
2014 นางสาวอัมไพ สอสุวงศ์ การประเมินปริมาณต้นข้าวที่ยอมรับได้จากเครื่องสีข้าวแบบกะชนิดแกนเหล็กขนาดเล็ก ผศ.ดร.กริช เจียมจิโรจน์
2014 นายนภัส ทองประไพ ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นกับสมบัติทางไฟฟ้าของยางแผ่นดิบ จากจังหวัดสงขลาและจังหวัดฉะเชิงเทรา รศ.ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์
2014 นายศุภกิจ คร่ำเครือ วิเคราะห์ผลกระทบของการติดตั้งมาตรวัดน้ำที่มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็นโดยระเบียบวีธีไฟไนต์วอลุม รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล
2014 นายวิชพงศ์ โสชู การแตกหักจากความเค้นร่วมกับการกัดกร่อนของโลหะผสม นิกเกิลอะลูมิเนียมบรอนซ์ ศ.ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย
2014 นายฐิติพันธ์ สมถวิล การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและทดลองการถ่ายเทความร้อนและการซึมผ่านของน้ำในชั้นวัสดุพรุนที่ประกอบด้วยอนุภาคสองชั้น(ในระนาบ 1 มิติ) ผศ.ดร.สมศักดิ์ วง์ประดับไชย
2014 นายสุขใจ พรมประสานสุข การพัฒนาเครื่องคั่วกาแฟขนาดเล็ก ผศ.ดร.กริช เจียมจิโรจน์*
2013 นายพัทธ์พิทยา จังโส การวิเคราะห์เชิงทดลองการอบแห้งไม้ยางพาราด้วยระบบไมโครเวฟป้อนคลื่นหลายตำแหน่งและการพาความร้อนร่วมกับสายพานลำเลียงต่อเนื่อง ผศ.ดร.สมศักดิ์ วง์ประดับไชย
2013 นายธรรมสถิตย ศักรางกูร การศึกษาการเผาไหม้แบบไม่ผสมล่วงหน้าในวัสดุพรุนด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขโดยใช้ตัวแบบสมดุลทางความร้อน รศ.ดร.วาทิต ภักดี
2013 นายกิตติพล รัตนพงศ ผลของรูปแบบวงจรที่มีต่อกระบวนการรวมอนุภาคด้วยไฟฟ้าเพื่อบำบัดน้ำเสียในระบบไหลต่อเนื่อง รศ.ดร.วาทิต ภักดี
2013 นายบวรศักดิ์ ยุวะกนิษฐ์ ผลของสนามแม่เหล็กต่อลักษณะการถ่ายเทความร้อนและการไหลผ่านวัสดุพรุน รศ.ดร.วาทิต ภักดี
2013 นายณัฐดนัย หนักแน่น การสร้างลมหมุนในระนาบตั้งฉากกับกระแสการไหลหลักด้วยสนามไฟฟ้าในท่อหน้าตัดสี่เหลี่ยมเพื่อเพิ่มการถ่ายเทความร้อนและมวลในวัสดุพรุน รศ.ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์
2013 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเปรมปรียา มณเฑียรทอง อิทธิพลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งผลต่อการกระจายตัวของอุณหภูมิ ความเร็วและความเข้มข้นของของไหลในวัสดุพรุน : กรณีศึกษาแบบจำลองประเภทไม่สมดุลเชิงความร้อน ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2013 นางสาวจุฑารัตน์ สุธาทัศน์ การศึกษาผลกระทบและวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่เกินความจำเป็น ในเขตการประปานครหลวง รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล
2012 นายธีรพงศ์ สมุทรอัษฎงค์ การออกแบบและพัฒนาเครื่องช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกThe design and development of the gait training device for stroke patients ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
2011 นายอิสระ ศรีวิบูลย์รัตน์ การออกแบบ สร้างและทดสอบชุดถ่ายทอดกำลังแบบเฟืองสะพานกับเฟืองตรง รศ.พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์
2011 นายสราวุธ สุขสวัสดิ์ การพัฒนาการวัดการสั่นสะเทือนในแนวราบและแนวดิ่งของ Actuator Arm โดยใช้ Laser Doppler Vibrometer รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล
2011 นายสันติพงษ์ คล้ายบวร ผลกระทบของคุณสมบัติของวัสดุพรุนสองชั้นที่มีต่อกระบวนการทำความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟโดยอาศัยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข รศ.ดร.วาทิต ภักดี
2011 นายวิระศักดิ์ คงแก้ว การศึกษาเชิงทดลองและเชิงระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของกระบวนการทำแข็งในวัสดุพรุนอิ่มตัว (อิทธิพลของชนิดอนุภาคของแข็ง, ขนาดของอนุภาค และอุณหภูมิทำแข็ง) รศ.ดร.วาทิต ภักดี
2011 นางสาวพีชเรขา ด้วงสงค์ การเพิ่มประสิทธิภาพการผสมสำหรับกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลด้วยหัวฉีดอีดัคเตอร์ รศ.ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์
2011 นายธีรนัย พุทธา การขยายตัวของรอยร้าวล้าในเหล็กกล้าไร้สนิม 316L ผลิตด้วยกรรมวิธีฉีดขึ้นรูปโลหะผง ศ.ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย
2011 นายธัชพงศ์ กรีวัชรินทร์ ลักษณะของอีเล็กโตรไฮโดรไดนามิกวินด์ภายใต้กระแสลมร้อนและผลต่อการอบแห้งในวัสดุพรุน รศ.ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์
2011 นายธนธรรม สองสี การพัฒนาเครื่องประกอบลวดทองแดงบนแขนยึดหัวอ่านฮาร์ดดิสก์แบบอัตโนมัติ: การตรวจสอบโดยการประมวลผลภาพ รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล
2011 นายพรเจริญ ชนะใหม่ การศึกษาและสร้างอุปกรณ์ต้นแบบการบ่มพื้นผิวจราจรคอนกรีตด้วยพลังงานไมโครเวฟแบบเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ*
2010 นายสมพจน์ คำแก้ว การจำลองเชิงตัวเลขการไหลของเลือดในเส้นเลือดหัวใจตีบและเส้นเลือดบายพาส รศ.ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์*
2010 นายศิษฏ์ นวลศิริโกมล การศึกษาการไหลของอากาศภายในโรงเรือนสตรอเบอร์รี่ รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ
2010 นายศิรเมศร์ ศรีสวัสดิสุกุล การจำลองการกระจายตัวของสนามไฟฟ้าและอุณหภูมิภายในร่างกายมนุษย์ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2010 นายภาณุพงศ์ กาญจนกุล การศึกษาทางชีวกลศาสตร์ของแรงในกล้ามเนื้อขาของผู้ป่วยโรคอัมพาตครึ่งซีก รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ
2010 นายนิติกร นรภัยพิพากษา ผลกระทบของอุณหภูมิผิวสัมผัสที่มีผลต่อพฤติกรรมการสึกหรอของอิพอกซีเรซินเติมซิลิกาบด ศ.ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย
2010 นายธวัชชัย บุญเหลือง การพัฒนาเครื่องประกอบลวดทองแดงบน Actuator Arm แบบอัตโนมัติ : การพัฒนาเครื่องจักร รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล
2010 นายณรงค์วิทย์ ยิ้มศิริวัฒนะ การจำลองการไหลของอากาศ ระหว่างขั้นตอนการดูดอนุภาค ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล
2009 นายอนุชิต ปราบนคร การพัฒนาเครื่องปอกและขูดมะละกอ รศ.พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์
2009 นายวงศกร ภักดีพินิจ การศึกษาทางชีวกลศาสตร์ของแรงในเอ็นบริเวณข้อเข่า. รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ
2009 นางสาวพรทิพย์ แก่งอินทร์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำลองการรักษามะเร็งตับโดยใช้คลื่นไมโครเวฟผ่านท่อนำคลื่น ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2009 นายปริญญา พงษ์ทอง การประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อลดความเสียหายของชิ้นส่วน PCCA ในการทดสอบ Thermal Shock รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ
2009 นายปพน พุทธธนาศักดิ์ การศึกษาการไหลของอากาศและการประหยัดพลังงานในห้องสะอาดที่ประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ
2009 นายสรกฤช กมลชัย การพัฒนาระบบไมโครเวฟไพโรไลซิส (กรณีศึกษา : พอลีโพรพิลีน) ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2008 นางสาวอโนชา นามเหลา การหาค่าตัวประกอบความเข้มของความเค้นในรูปแบบเปิด และรูปแบบเฉือนใกล้รอยร้าว เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างรอยร้าวกับวัสดุผสม ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบปรับขนาด และเทคนิคโฟโตอีลาสติกซิตี้ รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ
2008 นายธนพล จูนจีน การออกแบบที่เหมาะสมที่สุดแบบพาเรโตของแผ่นโลหะลอนเพื่อให้มีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูงสุดโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม รศ.ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์
2008 นายพีรศิษย์ บุญมงคลรักษา การจำลองการไหลเวียนและการกระจายอุณหภูมิในโรงเรือนพริกหวาน รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ
2008 นายรังสรรค์ วรรณภพ การพัฒนาโปรแกรมสำหรับคำนวณหาส่วนผสมของไฟเบอร์กลาสส์ รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล
2008 นายศิริชัย พันธุ์อํานวย ผลของความไม่สมบูรณ์ของปฏิกิริยาทรานเอสเตอริฟิเคชันในการผลิตไบโอดีเซลปาล์มที่มีต่อการทำงานของเครื่องยนต์ รศ.ดร.วาทิต ภักดี
2008 นายอัมพรพล ธรรมฤาชุ ผลกระทบของค่าอัตราส่วนความเค้นที่มีต่ออัตราการขยายตัวของรอยร้าวล้าของอิพอกซีเรีซิน รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ
2008 นายพงศ์สินธุ์ ธนวัฒน์เสรี การหาสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดของกลไกขับเคลื่อนแบบรอมบิกสำหรับเครื่องยนต์สเตอลิงแบบเบต้ากระบอกลูกสูบเดียว รศ.ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์
2008 นายกัสตูรี เจ๊ะนิ การพัฒนาเครื่องอบแห้งต้นแบบด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับระบบสุญญากาศ (กรณีศึกษา : ใบชา) ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2008 นายณัฐพงษ์ อุทัยวรวิทย์ การศึกษาการเผาไหม้แบบผสมก้อนในวัสดุพรุนด้วย รศ.ดร.วาทิต ภักดี
2008 นางสาวเบญจวรรณ แสงวิเชียร พฤติกรรมการสึกหรอของเหล็กกล้าไร้สนิม 316L ผลิตด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะผง . ศ.ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย
2008 นายชรัชพงษ์ สีหมอก การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพืชพ่วงรถไถเดินตาม รศ.พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์
2007 นายอำพล พิชัยเชิด การวิจัยเปรียบเทียบการถ่ายเทความร้อนผ่านหน้าต่างของกระจกใสและกระจกติดฟิล์มที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์พลังงาน ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
2007 นายอนุวัฒน์ ยอดแสงคำ การหาความเค้นบริเวณปลายรอยร้าวด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบปรับขนาดและเทคนิคโฟโตอีลาสติกซิตี้ รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ
2007 นายสมิกษ์ ชัยนา พฤติกรรมและกลไกการล้าของเหล็ก AISI 1015 ที่ชุบแข็งด้วยวิธีคาโบไนตรายดิง ศ.ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย
2007 นางสาววราภรณ์ ชะอุ่ม การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและทดลองของกระบวนการทำความร้อนในวัสดุไดอิเลคตริก โดยใช้ไมโครเวฟติดท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม (โหมด TE10) ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2007 นายพิทยา วัฒนากูล การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของกำลังไฟฟ้าต่อลักษณะของรอยเชื่อมที่เชื่อมด้วยนิโอดิเมียมแย็กเลเซอร์ ผศ.ดร.วิทวัส ศตสุข
2007 นายบรรจง เดชาพานิชกุล การวิเคราะห์ความเครียดของโลหะแผ่นที่ผ่านกระบวนการปั๊มขึ้นรูปด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ
2006 นายรุ่งโรจน์ อัสนีศานติวงษ์ ผลกระทบของมุมระนาบด้านข้างของวัสดุต่อซิงกูลาริตี้ของความเค้นบริเวณมุมของรอยต่อระหว่างวัสดุสองชนิด รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ
2006 นายชยานนท์ เสริฐธิกุล การใช้เทคนิควิธีทรานซ์ไฟไนต์อินเทอร์โพเลชันร่วมกับวิธีแปลงพิกัดแกนเพื่อแก้ ปัญหาขอบเขตเคลื่อนที่รูปร่างใดๆ สำหรับกรณีศึกษาวัสดุพรุนแบบอิ่มตัว ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2006 นางสาวโศภิดา สังข์สุนทร การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนและมวลสารในวัสดุพรุนที่ไม่อิ่มตัว (ในระนาบ 1 มิติ) ภายใต้พลังงานไมโครเวฟ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2006 นางจตุพร สถากุลเจริญ การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ส่งถ่ายภายในผนังคอนกรีตบริเวณที่ถูกไฟไหม้ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2006 นางสาววรรณี เอกศิลป์ การศึกษาพลังงานและเอ็กเซอยี่ของกระบวนการอบแห้งวัสดุชีวภาพโดยใช้สเปาเต็ด-เบดร่วมกับไมโครเวฟ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2006 นางสาวนพวรรณ ดูงาม การอุ่นยางธรรมชาติคอมพาวด์ด้วยไมโครเวฟโดยใช้ระบบไมโครเวฟชนิดท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม (Mode: TE10). ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2006 นายภานุรังสิทธิ์ หมื่นจันทร์ ผลกระทบของตำแหน่งยึดสกรูและขนาดของรอยแตกหักที่มีต่อความแข็งตึง การกระจายความเครียด และความคงทน ของแผ่นล็อกอัดที่ยึดบนกระดูกต้นขาที่หักตามแนวขวาง ศ.ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย
2006 นางสาวสุภารัตน์ รัตนานนท์ พฤติกรรมและกลไกการแตกหักของเทอร์โมเซทอิพอกซีเรซิน ศ.ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย
2005 สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย การสำรวจเชิงทดลองและการคำนวณเชิงตัวเลขของกระบวนการอบแห้งร่วมระหว่างไมโครเวฟและการพาความร้อน สำหรับวัสดุพรุนแบบชื้นมาก (กรณีศึกษา : ไม้) ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2005 ดัสกรณ์ กอทอง การศึกษาการประหยัดพลังงานในเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนโดยใช้พัดลมช่วยในการปรับอากาศ ผศ.ดร.วิทวัส ศตสุข

เอกสารเเนบ