หน่วยวิจัย

งานวิจัย

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก อาทิเช่น องค์กร JICA จากประเทศญี่ปุ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักนโยบายและแผนพลังงานแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) บริษัทเอกชนหลายแห่ง และโครงการเงินกู้จากธนาคารโลก ภาควิชาฯ มีเครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยมูลค่ามากกว่า 150 ล้านบาท ซึ่งจัดว่ามีความสมบูรณ์และทันสมัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยภาควิชาได้จัดตั้งหน่วยวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางขึ้นดังนี้


ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ:Center of Excellence

01. ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในงานวิศวกรรม

Center of Excellence in Electromagnetic Energy Utilization in Engineering (CEEE)

หัวหน้าศูนย์ :

ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

สังกัด :

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     ศูนย์มุ่งเน้นวิจัยเชิงสหวิทยาการ (Multi-disciplinary) และบูรณาการที่ครบวงจร กล่าวคือ ในส่วนของงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) ผ่านกระบวนการทางโมเดลเชิงคณิตศาสตร์ชั้นสูงควบคู่ระเบียบวิธีการคำนวณเชิงตัวเลขชั้นสูงที่ศูนย์ฯพัฒนาขึ้นมาเอง ซึ่งได้มุ่งเป้าในเชิงวิชาการ (Academic side) และสร้างผลงานคุณภาพบ่งบอกถึงการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มี Impact Factor และ H-Index สูง ในส่วนของงานวิจัยประยุกต์ (Applied Research) ได้ต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยพื้นฐาน เพื่อมุ่งเป้าพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยในชั้นนี้ผลสรุปงานวิจัยจะออกมาในรูปออก Experimental Data และงานวิจัยอุตสาหกรรม (Industry Research) โดยเป็นการนำองค์ความรู้มาต่อยอดเป็นรูปแบบกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาต่อเนื่องให้อยู่ในรูป Pilot Scale และ Commercial Scale ซึ่งเป็นภาคส่วนสุดท้ายของงานวิจัยที่ครบวงจร ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องต้นแบบทั้งในระดับ Pilot scale และ Commercial scale ที่สามารถจดสิทธิบัตรได้และสามารถนำไปใช้งานได้จริง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของนักวิจัย ทางด้านไมโครเวฟในงานอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรมทางการแพทย์ภายในประเทศ และเป็นศูนย์วิจัยที่มีศักยภาพในการวิจัย

02. ศูนย์แห่งความเป็นทางวิชาการด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์

Center of Excellence in Creative Engineering Design and Development (CED2)

หัวหน้าศูนย์ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ

สังกัด :

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     ศูนย์วัตถุประสงค์หลักในการมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหลักของประเทศผ่านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ (Creative Engineering Design & Development, CED2) ในรูปแบบของการบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมทางด้านสุขภาพเพื่อคนที่ด้อยโอกาสในประเทศไทย และเพื่อพัฒนานวัตกรรมให้สามารถนำไปสู่การใช้งานจริง เพื่อสร้างมูลค่าทั้งในรูปแบบเชิงพานิชและสร้างประโยชน์สุขเชิงสาธารณะ โดยในช่วงแรกจะเน้นการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางด้านสุขภาพ สำหรับผู้ป่วย คนพิการและผู้สูงอายุ และเพิ่มช่องทางเพื่อนำผลงานนวัตกรรมไปสู่เชิงพานิชเพื่อนำรายได้กลับมาเป็นทุนวิจัยทำให้เกิดวงจรงานวิจัยที่ยั่งยืน

03. ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกลศาสตร์และวิศวกรรมทางการแพทย์ด้วยการคำนวณแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thammasat University Center of Excellence in Computational Mechanics and Medical Engineering (CME2)

หัวหน้าศูนย์ :

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ

สังกัด :

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     พันธกิจของศูนย์

     มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ด้านการคำนวณขั้นสูงของกลศาสตร์และวิศวกรรมทางการแพทย์ของศูนย์ฯ ให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีนวัตกรรมที่ดีและใช้งานได้จริง มีมาตรฐานสากล และแข่งขันกับต่างประเทศได้

     วัตถุประสงค์ของศูนย์

     พัฒนาองค์ความรู้ด้านกลศาสตร์และวิศวกรรมทางการแพทย์ด้วยการคำนวณ ทั้งในด้านวิชาการและนวัตกรรมให้ไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลและยั่งยืน

หน่วยวิจัย