ข่าวสาร

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ลิ่มตระการ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567
  8 พฤษภาคม 2567
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มธ. จัดโครงการพานักศึกษาเยี่ยมชม เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ โรงไฟฟ้าหนองแซง บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด  จังหวัดสระบุรี 
  26 เมษายน 2567
  โรงไฟฟ้าหนองแซง บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด จังหวัดสระบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มธ. จัดโครงการพานักศึกษาเยี่ยมชม เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ โรงไฟฟ้า บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด จังหวัดนนทบุรี
  15 มีนาคม 2567
  โรงไฟฟ้า บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด จังหวัดนนทบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าถัดไป