ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มธ. จัดโครงการพานักศึกษาเยี่ยมชม เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ โรงไฟฟ้า บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด จังหวัดนนทบุรี

ภาควิชา​วิศวกรรมเครื่องกล​ มธ. จัดโครงการพานักศึกษา​เยี่ยมชม​ เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์​นอกห้องเรียน นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ ฉันทศิริวรรณ พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เดินทางเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานต่าง ๆ จากสถานที่จริงภายนอกห้องเรียน อันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของโรงไฟฟ้า ได้แก่ ระบบกังหันก๊าซ ระบบผลิตได้น้ำ ระบบกังหันไอน้ำ ระบบควบคุมมลภาวะ ระบบควบคุมและระบบอื่น ๆ เป็นต้น  ณ โรงไฟฟ้า บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา


  15 มีนาคม 2567
  โรงไฟฟ้า บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด จังหวัดนนทบุรี

เรื่องถัดไป: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

เรื่องก่อน: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มธ. จัดโครงการพานักศึกษาเยี่ยมชม เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด