ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  ที่ได้รับทุนวิจัย Hub of talent 2567 (ด้านการแพทย์และสาธารณสุข): Electromagnetic Energy Utilization in Medical Engineering จากโครงการศูนย์กลางศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญการใช้ประโยชน์จากพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในงานวิศวกรรมทางการแพทย์ 

โดยทุนนี้เป็นทุนการพัฒนาศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ (Hub of Talents) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ภายใต้แผนงาน P23 (S4) พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียน และศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียนที่มีความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติอย่างเข้มแข็งในวงกว้าง


ไฟล์ประกอบข่าว:
651854

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่องถัดไป: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มธ. จัดโครงการพานักศึกษาเยี่ยมชม เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ โรงไฟฟ้าหนองแซง บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด  จังหวัดสระบุรี 

เรื่องก่อน: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มธ. จัดโครงการพานักศึกษาเยี่ยมชม เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ โรงไฟฟ้า บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด จังหวัดนนทบุรี